Reactie geven op het herindelingsontwerp Scherpenzeel en Barneveld

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 26 januari 2021 het herindelingsontwerp voor de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld vastgesteld. Het ontwerp ligt vanaf 9 februari 2021 tot en met 6 april 2021 ter inzage. Iedereen die dat wil kan tijdens deze periode een zienswijze (reactie) indienen op het herindelingsontwerp.

Wat is een herindelingsontwerp?

Het herindelingsontwerp beschrijft de herindelingsplannen zoals Gedeputeerde Staten die heeft uitgewerkt. In dit ontwerp staat bijvoorbeeld de situatie van dit moment van beide gemeenten beschreven, de redenen (onderbouwing) voor een herindeling en een beschrijving op hoofdlijnen van hoe de nieuwe gemeente eruit zou kunnen zien.

Dit herindelingsontwerp is een stap in het traject waarin uiteindelijk wordt besloten of de gemeente definitief zelfstandigheid blijft of wordt heringedeeld (en zo ja hoe). Het betekent dus niet dat deze plannen sowieso uitgevoerd gaan worden. Dit hangt af van de reacties die er vanuit de gemeentebesturen en inwoners binnenkomen, de uitkomsten van de inwonerspeiling, de eventuele peiling vanuit de provincie, en van de besluiten die in de vervolgprocedure worden genomen. 

Ter inzagelegging

Tot en met 6 april 2021 kunt u uw zienswijze (reactie) indienen. Het herindelingsontwerp (en bijbehorende bijlagen) kunt digitaal bekijken bij 'Herindeling met Barneveld’). U kunt het document (en bijbehorende bijlagen, zoals de herindelingsscan en de publiekssamenvatting) ook bekijken op het gemeentehuis:

 Gemeente Scherpenzeel, Stationsweg 389a, Scherpenzeel

In verband met Covid-19 is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend voor publiek. Voor het bekijken van het herindelingsontwerp moet u daarom vooraf een afspraak te maken via het secretariaat: (033) 277 23 24. 

Zienswijze indienen

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. In de zienswijze geeft u aan wat u vindt van het herindelingsontwerp en waarom. U stuurt uw zienswijze naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:

  • Digitaal:
    U kunt uw zienswijze digitaal versturen per e-mail naar post@gelderland.nl met als onderwerp: zienswijze herindelingsontwerp Barneveld – Scherpenzeel en zaaknummer 2021 – 000982.
  • Schriftelijk:
    Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van: zienswijze herindelingsontwerp Barneveld–Scherpenzeel en zaaknummer 2021 - 000982.
  • Mondeling:
    Voor een mondelinge zienswijze kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak maken via het klantcontactcentrum van de provincie Gelderland via (026) 359 99 99.