Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat de gemeenteraad op 22 februari 2022 het bestemmingsplan Zelder heeft vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat de gemeenteraad op 22 februari 2022 het bestemmingsplan Zelder heeft vastgesteld.

Doel van dit plan

Voor de locatie Zelder, gelegen tussen Groeperlaan en Hopeseweg, is een bestemmingsplan opgesteld dat de bouw van 35 woningen mogelijk maakt. Het programma bestaat uit 1 vrijstaande woning en 34 woningen voor 1 tot 2 persoonshuishoudens. Tevens wordt de bouwweg een volwaardige verbindingsweg tussen Groeperlaan en Hopeseweg.

Het bestemmingsplan Zelder geeft de voor deze woningbouwontwikkeling benodigde bestemmingen en bijbehorende bouw- en gebruiksregels.

Het bestemmingsplan heeft eerst als voorontwerp voor inspraak ter inzage gelegen. De ontvangen reacties hebben tot aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan geleid. Daarnaast zijn ambtshalve enkele wijzigingen aangebracht. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar de nota inspraak en vooroverleg. Het bestemmingsplan heeft vervolgens als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

U kunt het plan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0279.BP2021Zelder-vg01 ligt met ingang van 9 maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het bestemmingsplan is tevens te bekijken op www.scherpenzeel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Het is voor belanghebbenden mogelijk om tegen de vaststelling van het bestemmingsplan tot en met 19 april 2022 schriftelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, beroep in te stellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.