Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan Vlieterweg, de Overtuin ter inzage ligt. Dit is op 9 november 2023 door de raad vastgesteld.

Met de terinzagelegging wordt voldaan aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Doel van dit plan
Het plan voorziet in de realisatie van een biologische tuinderij in de Overtuin. De Over-tuin is het gebied tussen de Vlieterweg en Boslaan en hoort bij het park van Huis Scherpenzeel.

U kunt het plan inzien
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken liggen vanaf 24 april 2024 gedurende zes weken ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan inzien op Overheid.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0279.BP2021Vlieterweg-vg01

Mocht u er niet uitkomen kunt u een afspraak maken voor het inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Hoe kunt u reageren?
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag. Dit kan gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt (dus tot en met 4 juni 2024). Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van genoemde afdeling van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.