Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunningen op parkeervakken langs de Breelaan

Op grond van de marktverordening 2015 is vergunning verleend voor het tijdelijk innemen van een standplaats op de parkeervakken langs de Breelaan. Het betreft een vergunning op 6 april 2022 voor de politie voor plaatsen van de cybercrime-preventiebus (mobiel media lab).

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a Scherpenzeel.