Nieuwe politieke groeperingen die mee willen doen met de gemeenteraadsverkiezing in maart 2022, moeten uiterlijk 20 december 2021 een volledig verzoek hiertoe indienen bij het centraal stembureau, bureau Burgerzaken, Stationsweg 389a.

Bij dit verzoek dient te worden overgelegd:

  • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  • een bewijs van inschrijving in het verenigingsregister afgegeven door de Kamer van Koophandel;
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom  ad € 112,50;
  • een verklaring van de politieke groepering, houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde
  • bij het centraal stembureau, welke geldt zolang zij niet door een andere is vervangen.

Deze verplichtingen vloeien voort uit de Kieswet, die bepaalt dat de politieke groepering een vereniging dient te zijn met volledige rechtsbevoegdheid.

Op een verzoek tot registratie wordt zo snel mogelijk door het centraal stembureau een beslissing genomen. De waarborgsom wordt terugbetaald indien de politieke groepering voor de komende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.