De gemeenteraad vergadert op 16 december in Kulturhus de Breehoek. De vergadering is vanaf 20.00 uur in beeld en geluid te volgen via de website. De publieke tribune is gesloten.

Op de agenda staan onder andere:

 • Bestemmingsplan Holevoetplein 282
  Er is een bestemmingsplan opgesteld om de bouw van een Thomashuis achter de Herbergier aan het Holevoetplein 282 mogelijk te maken. Een Thomashuis is een kleinschalige woonvoorziening waar mensen met een verstandelijke beperking wonen. De raad stelt het bestemmingsplan vast.
 • Belastingverordeningen 2022
  De commissie bespreekt de nieuwe lokale belastingtarieven zoals de OZB en de hondenbelasting.
 • Verordening bekostiging leerlingenvervoer Scherpenzeel 2022
  De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. De nieuwe verordening sluit aan bij de ontwikkelingen die zijn doorgemaakt in het sociaal en maatschappelijk domein.
 • Verordening Inburgering 2022
  Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De gemeente Scherpenzeel is vanaf deze datum verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van haar inburgeringsplichtigen. Voor gemeenten is er ruimte om taken omtrent de lokale uitvoering naar eigen inzicht in te vullen. De verordening regelt dit.
 • Transitievisie Warmte
  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten uiterlijk in 2021 een plan maken voor de overstap van aardgas op andere, duurzame warmtebronnen. Dit plan heet een Transitievisie Warmte. In dit plan stippelen we de route uit naar een aardgasvrije gemeente in 2050.
 • Regiovisie Jeugdhulpregio FoodValley
  De samenwerkende gemeenten in FoodValley hebben een regiovisie jeugdhulp opgesteld. De Regiovisie draagt bij aan de ambitie om samen met partners in het jeugdveld een duurzame beweging in gang te zetten om kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare hulp voor jeugdigen, ouders en gezin te blijven aanbieden.
 • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Scherpenzeel 2022
  In de APV staan de lokale regels van Scherpenzeel. Voorgesteld wordt om de APV aan te passen aan de nieuwe landelijke wetgeving. Het gaat onder andere om aanpassingen ten aanzien van het lachgasverbod en de Alcoholwet.
 • Wegsleepverordening gemeente Scherpenzeel 2021
  Voor de uitvoering van de Wegsleepverordening maakt de gemeente gebruik van de diensten van het bedrijf Van Amerongen Berging B.V. voor wat betreft het wegslepen, bewaren en de teruggave van foutief geparkeerde voertuigen en voertuigwrakken. Per 1 januari 2021 heeft Van Eijck Mobility B.V. het bedrijf Van Amerongen Berging B.V. overgenomen. De gemeente wil gebruik blijven maken van de bestaande diensten, inclusief de mogelijkheid om de kosten van het wegslepen direct te verhalen op de eigenaar van het voertuig.

Vergadering volgen

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel www.scherpenzeel.nl Aanvang is 20.00 uur. De aangegeven tijden zijn indicatief.

Inspreken

Wilt u inspreken bij de raad? Dat kan uitsluitend over onderwerpen die niet op de agenda staan (over de onderwerpen die wel op de agenda staan, had u namelijk al kunnen inspreken tijdens de opinieronde).

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, wordt u verzocht dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de griffie.

U kunt dit doen door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp/agendapunt waarover u het woord wilt voeren via e-mail door te geven aan griffie@scherpenzeel.nl.

Informatie over het spreekrecht vindt u op de website. Heeft u daarnaast nog vragen bel dan met de griffier, mevrouw Van Ginkel-Schuur, telefonisch bereikbaar via (06) 22 15 23 51.