Bij de gemeente Scherpenzeel werken ruim 100 ambtenaren. Zij zijn werkzaam op het gemeentehuis 'Buitenplaats' en de gemeentewerkplaats. De Gemeentewinkel is het centrale aanspreekpunt van de gemeente.

Onze organisatie is opgebouwd uit drie afdelingen.

Afdeling Ruimte & Groen

De afdeling Ruimte & Groen houdt de leefomgeving schoon en veilig. De wegen, het openbaar groen, speelvoorzieningen en het water zijn het meest zichtbaar. Maar ook alles wat onder de grond zit (kabels, leidingen en riolering) is belangrijk voor het goed functioneren van onze samenleving. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers, de buitendienst en onze groendienst.

Ook bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, economie, recreatie, afvalinzameling en duurzaamheid vallen onder deze afdeling. Het gaat dan bijvoorbeeld over nieuwe ontwikkelingen (zoals natuur, woningbouw en bedrijfsterreinen). Bij alle vraagstukken wordt steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Dit is belangrijk omdat energie schaars is en wij trots en zuinig zijn op de fraaie, groene omgeving van Scherpenzeel.

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering zorgt er voor dat de collega’s van Ruimte en Groen en Gemeentewinkel zich vooral bezig kunnen houden met inwoners en belanghebbenden. Wij verzorgen de ICT, bodediensten, financiën, juridische zaken, salaris- en personeelsadministratie en de overige HRM-ondersteuning. Ook communicatie, belastingheffing en openbare orde en veiligheid vallen onder de afdeling Bedrijfsvoering.

Duurzame en optimale bedrijfsondersteuning en tevreden, interne, klanten, daar doen we het voor!

Afdeling Gemeentewinkel

De afdeling Gemeentewinkel biedt de eerste dienstverlening aan inwoners die contact zoeken met ons. De receptie, het (bestuurs)secretariaat en de bureaudienst van het sociale team helpen inwoners hun weg te vinden binnen de gemeente. De afdeling zorgt voor de afhandeling van alle ingekomen vragen rond burgerzaken en sociale zaken, waaronder vragen over zorg, jeugdhulp, onderwijs, minimaregelingen, werk en inkomen.

De Gemeentewinkel adviseert collega's verder over vraagstukken in het sociale domein. Het gaat hierbij om maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg, werk, inkomen, minimaregelingen, wonen, onderwijs, veiligheid, gezondheid en welzijn. Daarbij staat sinds de decentralisaties van taken naar de gemeentes vooral preventief werken en het in samenhang oppakken van deze thema’s centraal.

Goede producten en diensten

Wij streven er naar de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen te verbeteren. Daarom hebben we servicenormen opgesteld die duidelijk aangeven wat klanten mogen verwachten.