Nieuws

Plangebied ’t Zwarte Land 2 is het stuk grond tussen de Stationsweg en het Valleikanaal, aan de entree van het dorp bij de rotonde De Dreef/Stationsweg. De grond is niet in eigendom van de gemeente Scherpenzeel. Initiatiefnemer Modiform is van plan om dit jaar bij de gemeente een aanpassing van het bestemmingsplan aan te vragen voor een bedrijventerrein op dit gebied. 

De gemeente Scherpenzeel wil meewerken aan de ontwikkeling van dit bedrijventerrein. De gemeente liet dat enkele jaren geleden al zien – door een uitgebreid behoefteonderzoek – dat de wens bestaat voor ongeveer 7,5 hectare netto, nieuw te ontwikkelen, bedrijventerrein. De gemeente Scherpenzeel wil daarvoor het gebied tussen Stationsweg en Valleikanaal gebruiken.

Scherpenzeel kent op dit moment twee bedrijventerreinen: `t Zwarte Land I (35 ha) en Hogekamp-Oost (6,5 ha). Deze terreinen zijn momenteel volledig uitgegeven. De vraag naar nieuwe kavels voor lokale bedrijven kan nu niet worden ingevuld. De behoefte aan een nieuw bedrijventerrein is speerpunt van het Economisch Beleid.

De initiatiefnemer voor ’t Zwarte Land 2 heeft het voornemen om het nieuwe bedrijventerrein zelf voor 2,5 ha te gebruiken voor concentratie van bedrijfsactiviteiten (logistiek/kantoor) van Modiform in Scherpenzeel, 2,5 ha te ontwikkelen voor vestiging van lokale ondernemers en 2,5 ha een groene inrichting te geven, waarbij ‘zichtgroen’ van functie wisselt naar ‘gebruiksgroen’. Ideeën en initiatieven hiervoor worden opgehaald uit de samenleving. 

Het doel van de gemeente is een goed in het landschap ingepast, groen en duurzaam bedrijventerrein voor lokale ondernemers. Met extra meerwaarde door het inpassen van maatschappelijke functies in de groenzone. 

Gerard van Deelen over participatietraject 't Zwarte Land 2:

Participatie en de rol van de gemeente

Momenteel loopt het participatie-traject over ’t Zwarte Land 2, waarin iedereen kan meedenken over de ruimtelijke  invulling van een bedrijventerrein aan de Stationsweg. Input geven kan over de invulling van de 2,5 hectare groen, over de ‘grote lijnen’ van het gebied en milieuaspecten. Met deze informatie van omwonenden en inwoners ontstaat de mogelijkheid om dit project ook een meerwaarde te geven qua functies voor de inwoners van Scherpenzeel. Eigen ideeën zijn hierbij welkom. Het participatietraject wordt ingevuld en uitgevoerd door de ontwikkelaar.

De participatie heeft niet als doel om te peilen of er wel of niet voldoende draagvlak is voor een nieuw bedrijventerrein. Ook is de keuze voor de locatie geen onderdeel van de participatie.  In dit artikel wordt antwoord gegeven op deze veelgestelde vragen. En uitleg over de visie van het gemeentebestuur en de rol die de gemeente hierin nu vervult.

Hoe staat het gemeentebestuur tegenover de plannen van ‘t Zwarte Land 2?

De gemeente Scherpenzeel (zowel het huidige als voorgaande college van B&W) verleent medewerking aan de uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Zwarte Land. Dit is het resultaat van verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de behoefte aan bedrijventerreinen voor lokale ondernemers. Ook is hierover  overleg gevoerd met de Regio Foodvalley en de Provincie Gelderland. Bij al deze partijen is draagvlak voor dit project en principe akkoord gegeven. Dit draagvlak is er ook bij de gemeenteraad. Zij heeft hiervoor ook  haar steun toegezegd.

Waarom staat het gemeentebestuur positief tegenover de plannen?

De dringende behoefte aan uitbreiding onder Scherpenzeelse bedrijven was aanleiding om medewerking te willen verlenen. Omdat in Scherpenzeel onvoldoende bedrijfskavels beschikbaar zijn, zijn bedrijven vertrokken naar omliggende gemeenten. Dit blijkt uit gemeentelijk onderzoek en  de Ladder-toets van bureau Stec eind 2018.

Waarom is gekozen voor deze locatie aan de Stationsweg?

Ruimte in Scherpenzeel is schaars, dus er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden waar wel of niet groen wordt ingewisseld voor bebouwing.  In de Ontwikkelstrategie Werklocaties ‘Eerst Zuid, dan Noord’  en de Kadernota Omgevingsvisie is door de gemeenteraad uitgesproken dat bedrijfsbebouwing boven de Dreef vooralsnog geen optie is. Hierbij is de scherpe  keuze gemaakt om het kampenlandschap aan de noordkant voorlopig onbebouwd te laten en gebieden in de zuidkant te ontwikkelen. Hierdoor is vestiging van een bedrijventerrein aan de noordkant van de rondweg geen optie.

Hoe wordt rekening gehouden met de Grebbelinie?

De locatie ‘t Zwarte Land 2 is op de provinciale kaart met cultuurhistorische waarden aangewezen als inundatiegebied. Dat geldt voor de hele kern Scherpenzeel. Om de waarde van de Grebbelinie te waarderen, wordt in het plangebied ’t Zwarte Land 2 een respectzone van 100 meter vrijgehouden, vanaf het Valleikanaal.

Welke onderzoeken zijn er gedaan naar behoefte van lokale bedrijven?

De gemeente Scherpenzeel organiseerde, in nauw overleg met de Ondernemersvereniging Scherpenzeel en de Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg, een uitgebreid behoefteonderzoek onder alle in Scherpenzeel gevestigde bedrijven. Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat behoefte bestaat aan ongeveer 7,5 hectare (netto) nieuw bedrijventerrein voor lokale bedrijvigheid. Met de huidige interesse staat de stand op ruim 8 ha naast de kavel van Modiform.

Wat is de eerdere besluitvorming en beleid waardoor dit college de plannen steunt?

  • In de Structuurvisie Scherpenzeel (2013) is er door de gemeenteraad voor gekozen om gebieden in het zuiden van het dorp eerst te ontwikkelen en het gebied ten noorden van de rondweg voorlopig niet te bebouwen.
  • Economisch beleid gemeente Scherpenzeel (2015): het ontwikkelen van werklocaties is tot speerpunt van het Economisch Beleid benoemd.
  • De uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Zwarte Land was één van de onderdelen van een eerder visieplan, het Integraal Plan Scherpenzeel (opgesteld door o.a. Ondernemersvereniging Scherpenzeel). Het college besloot in 2017 om het visieplan op te knippen en in ieder geval de uitbreiding van het bedrijventerrein ’t Zwarte Land mogelijk te gaan maken. De gemeenteraad stemde in met een zo spoedige mogelijke opstart van de bestemmingsplanprocedure om te komen tot een nieuw bedrijventerrein.
  • Februari 2019: Algemeen Bestuur Regio Foodvalley stemt in met 7,5 ha nieuw bedrijventerrein (2,5 lokaal / 5 Modiform) in gemeente Scherpenzeel.
  • In het coalitieakkoord 2018-2022 (GBS, CU en PRO Scherpenzeel) en het bestuursakkoord 2019-2022 (GBS en SGP) is de uitbreiding van het bedrijventerrein opgenomen.
  • De Toekomstvisie Scherpenzeel 2030, vastgesteld in januari 2019  besteedt aandacht aan de bedrijventerreinen en de balans die moet worden gezocht tussen lokale bedrijvigheid enerzijds en het inpassen daarvan in een landschappelijke omgeving anderzijds.
  • November 2019 wordt de nota ‘Ontwikkelstrategie Werklocaties Gemeente Scherpenzeel’ vastgesteld welke oproept tot de realisatie van nieuw bedrijventerrein.
  • November 2019 geeft het college een principeakkoord op de ontwerp planvorm ‘t Zwarte Land 2 met 2,5 ha landschap / 2,5 ha lokale bedrijven / 2,5 ha Modiform. Dit plan is de uitkomst van grondig doorlopen haalbaarheidsonderzoeken. Ook geeft zij hiermee de opdracht tot het starten van een bestemmingsplanprocedure.
  • Provincie Gelderland geeft in september 2020 aan om af te willen wijken van het Regionaal Programma Werklocaties voor ’t Zwarte Land 2 en vraagt nadrukkelijk aandacht voor duurzaamheid, klimaatadaptie en mobiliteit.
  • De anterieure- of samenwerkingsovereenkomst tussen  de gemeente en de ontwikkelaar wordt in september 2020 ondertekend met afspraken over het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure en als onderdeel daarvan het participatietraject.

Is er geen ruimte meer op ’t Zwarte Land?

Bedrijventerreinen ’t Zwarte Land  (35 ha) en Holleweg (6,5 ha) zijn volledig uitgegeven. Inbreiding en/of verdichting van de bebouwingsmogelijkheden biedt kansen voor de al op de bedrijventerreinen gevestigde bedrijven, maar niet voor nieuwe vestigingen. Herontwikkeling van vrijkomende panden wordt door de gemeente Scherpenzeel gestimuleerd en gefaciliteerd. Op basis van onze eigen inventarisatie zijn er op dit moment geen concrete aanwijzingen dat binnen afzienbare termijn nog andere panden of kavels beschikbaar zullen komen in de markt.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente is niet de eigenaar van de grond en gaat ook niet zelf ontwikkelen. De gemeente heeft hier een faciliterende rol: de gemeente moet er mede voor zorgdragen dat er mogelijkheden komen om hier te bouwen. Het wijzigen van het bestemmingsplan is hiervan onderdeel. De eigenaar van de grond, in dit geval Modiform, zal bij de gemeente hiervoor de plannen indienen. De gemeente start daarna de procedure van een bestemmingsplanwijziging. Dit duurt circa 1 jaar.

Wat kunnen inwoners doen die het niet met deze uitbreiding eens zijn?

Tijdens de bestemmingsplanprocedure zijn er meerdere momenten en mogelijkheden om een inspraakreactie en/of zienswijze te geven. Als deze mogelijkheden er zijn, zal de gemeente dit bekendmaken en de inwoners hierop wijzen. Dit staat op de gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant. Hier kunt u ook een digitaal en gratis een abonnement op nemen abonneren gemeentenieuws, Na registratie ontvangt u wekelijks de gemeentepagina in de mailbox. 

Ook vindt u de publicatie in de Staatscourant.

Via www.overheid.nl  kunt u zich aanmelden voor de attenderingsservice, om een melding in de mailbox te krijgen van alle publicaties van de gemeente in de directe omgeving. Deze attenderingsservice is dezelfde als voor de omgevingsvergunningen.

Verder is het bestemmingsplan vanaf de start van de bestemmingsplanprocedure digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Uiteindelijk neemt de gemeenteraad van Scherpenzeel een definitief besluit. We verwachten dat dit over ruim een jaar gaat gebeuren.

Wat is de meerwaarde voor onze gemeente?

De grote meerwaarde voor Scherpenzeel is dat er opstart- en  (door)groeimogelijkheden komen voor de lokale ondernemers. Dit is goed voor de bedrijvigheid in de gemeente, voor werkgelegenheid en voor ondersteuning van het verenigingsleven middels sponsoring.
Ook komt naast de 2,5 ha voor Modiform en 2,5 ha voor lokale ondernemers een groene zone van 2,5 ha. Op dit ogenblik worden ook gesprekken gevoerd door de ontwikkelaar met lokale initiatiefnemers om te bezien wat hier mogelijk kan worden gerealiseerd in combinatie met de functie bedrijventerrein. Ambitie is om via deze route ook een meerwaarde tot stand te brengen voor Scherpenzeel, haar inwoners en directe omgeving.

Wordt ’t Zwarte Land 2 eenzelfde soort gebied als ’t Zwarte Land 1?

’t Zwarte Land 2 wordt een bedrijventerrein dat niet bedoeld is voor zware bedrijvigheid. In het bestemmingsplan wordt een maximale bedrijfscategorie opgenomen. Te denken valt aan bedrijven in de categorie tussen 2 en 3.2. Ter vergelijking: de bedrijfscategorie op de locaties van Vion, Interface en Modiform op het huidige bedrijventerrein ‘t Zwarte Land variëren van 4.1 tot 4.2. Hier geldt dus een zwaardere bedrijfscategorie dan voor Zwarte Land 2 beoogd. De ontwikkelaar streeft naar een zo duurzaam mogelijk bedrijventerrein, waar naast de opslagfaciliteit van Modiform een even groot oppervlak beschikbaar is voor lokale bedrijven. Het onderdeel duurzaamheid maakt ook onderdeel uit van de participatie, ideeën hierover kunnen middels de website/enquête ingediend worden.

Waarom meedoen aan het participatietraject?

Hoewel de gemeente niet zelf de initiatiefnemer is, is het een groot voorstander van het huidige participatietraject omdat het van belang is dat inwoners meedenken. De locatie is een gegeven, daar is de participatie niet op gericht. De invulling en meerwaarde van het plangebied kan op aspecten worden meebepaald door de inwoners. Het doel van dit traject is het verbeteren van de conceptplannen voor ’t Zwarte Land 2 met input van de omgeving. Dus wat de gemeente betreft is dit participatietraject een uitnodiging aan alle inwoners van Scherpenzeel om een bijdrage te leveren aan de toekomstige invulling van dit gebied. Meedoen kan via www.zwarteland2.nl/denk-mee 

Contact

Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel

Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel

Contactformulier

(033) 277 23 24
Alarm- en spoednummers

Informatie openingstijden

routebeschrijving >