Scherpenzeel blijft zich ontwikkelen in ruimtelijke zin. Daarbij dringen allerlei urgente thema’s zich op: de nieuwe Omgevingswet, de woningnood, de energietransitie. Het is onze ambitie om obstakels te overwinnen en op duurzame wijze te voorzien in de woonbehoefte van Scherpenzelers. Om hier echt samen de schouders onder te zetten, trekken we nauw en tijdig op met inwoners en gemeenteraad.

Huisvesting

We laten zoveel mogelijk woningen en woningbouwprojecten ten goede komen aan mensen die gebonden zijn aan Scherpenzeel.

 • We stellen daarom een zelfbewoningsplicht in en onderzoeken of een voorkeursbehandeling mogelijk is voor eigen inwoners of mensen die gebonden zijn (geweest) aan Scherpenzeel.
 • We zetten blijvend in op betaalbare koopwoningen in het dorp. Dit is belangrijk voor onze jongeren, jonge gezinnen en ouderen die willen doorstromen naar een andere woning.
 • Ook het bouwen van sociale huurwoningen laten we maximaal ten goede komen aan onze eigen inwoners. De nieuwe, wettelijke toewijzingsmogelijkheden benutten we maximaal.
 • Op basis van de Woonvisie 2020-2030 streven we verder naar meer huurwoningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huur (middenhuur).
 • Daarnaast onderzoeken we of er andere vormen zijn om grond ter beschikking te stellen voor sociale woningbouw (bijvoorbeeld vormen van pacht of kopen met korting). We zetten ons eigen grondbezit effectief in om goedkope permanente woningen te bouwen voor eigen jongeren die nu geen kans maken op de woningmarkt.
 • Om een goede integratie in de wijk te bevorderen, plaatsen we statushouders enimmigranten verspreid over het dorp. Hierover maken we afspraken met Woonstede. 
 • Ten slotte vraagt ook de huisvesting van het basisonderwijs onze aandacht. Goed overleg met schoolbesturen is hiervoor van groot belang. Als uitbreiding of vervanging op grotere schaal aan de orde is, houden we ons aan de langetermijnvisie (zie inleiding).

Omgevingswet en uitwerking Omgevingsvisie

In januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Veel wat te maken heeft met de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving is dan de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Omgevingsvisie die elke gemeente moet opstellen geeft hieraan mede vorm. In november 2021 is de Omgevingsvisie in Scherpenzeel vastgesteld en daarmee lopen we keurig op schema. De komende jaren is de uitwerking belangrijk. We trekken hierin nauw op met inwoners, bedrijven, regio en de gemeenteraad (als vaststeller van de Omgevingsvisie).

 • Op korte termijn, maar uiterlijk voor de inwerkingtreding van de Omgevingswetbrengen we de gemeenteraad beter in positie als het gaat om de besluitvorming rond initiatieven die niet passen binnen de regels van het omgevingsplan. We informeren de raad vooraf over ingediende initiatieven en geven gelegenheid om kaders te stellen. In overleg met de raad werken we ook het adviesrecht nader uit.
 • We eisen van initiatiefnemers van nieuwe projecten dat ze bij hun plannen alle belanghebbenden betrekken, zodat er meer draagvlak ontstaat.
 • Alle functieveranderingen in het centrum van ons dorp beoordelen we extra kritisch om de primaire functies van het centrum niet te verzwakken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bestemmingswijziging van winkel naar woonhuis, of van horecaonderneming naar zorginstelling. De primaire functie van ons centrum mag door opeenvolgende veranderingen niet verzwakken en het winkelgebied mag niet verder doorbroken worden. Ook streven we ernaar om bestaande parkeerruimte zoveel mogelijk te behouden.

Ontwikkellocaties

Scherpenzeel wil beheerst groeien. Daarom zetten we in op een actief grondbeleid. We behouden graag de regie op onze eigen ontwikkeling, ondanks de regionale verstedelijkingsstrategie.

 • We benutten kansen om gunstige ontwikkellocaties te kopen. Daarbij gaat het zowel om uitbreidings- als inbreidingslocaties.
 • We ontwerpen nieuwbouwwijk De Nieuwe Koepel verder volgens de kaders die de raad heeft vastgesteld rond betaalbaarheid van woningen en woningcategorieën.

Fonds Dorpsontwikkeling

Ieder nieuw project op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling betaalt mee aan een Fonds Dorpsontwikkeling. Hiermee verzorgt de gemeente voorzieningen van maatschappelijk belang, zodat het openbare gebied mooi, groen en praktisch ingericht blijft.


Verkeer en vervoer

We blijven ons inzetten voor een Scherpenzeel dat goed bereikbaar is. Een veilige verkeerssituatie staat daarbij voorop.

 • Om Scherpenzeel in de toekomst goed te ontsluiten, moeten we in de regio integraal nadenken over de toekomst van de N224.
 • We zorgen voor een toekomstbestendige oplossing voor de ontsluiting van Zuid en de verkeersafwikkeling in het centrum, rond De Nieuwe Koepel en de nieuwe locatie van de supermarkt in plan Weijdelaer.
 • We optimaliseren het wegenonderhoud binnen en buiten de bebouwde kom
 • Verder werken we aan toekomstbestendige ov-verbindingen en verbeteren we de parkeermogelijkheden in woonwijken waar mogelijk.

Energietransitie

De overgang naar een duurzame energie- en warmtevoorziening nemen we heel serieus. Ook de komende jaren besteden we op alle terreinen, op kleine en grote schaal, extra aandacht aan energiebesparing, klimaatadaptatie en duurzaamheid. 

 • Nieuwe technieken en methoden voor duurzame energieopwekking en warmtevoorziening moeten plaatselijk of regionaal een plek krijgen.
 • De richtingen in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) over circulair bouwen en oplossingen voor duurzame energie onderschrijven we en geven we vorm op onze bedrijventerreinen. Denk bijvoorbeeld aan dakconstructies die zonnepanelen kunnen dragen.
 • Wat betreft zonne-energie blijven we voorstander van kleinschalige oplossingen in het buitengebied, zoals verwoord in de Energievisie(externe link). Denk aan bestaande bouwvlakken en daken.
 • We blijven aandacht vragen voor een goede elektriciteitsinfrastructuur, zodat we op daken een maximaal aantal zonnepanelen kunnen leggen.
 • Grootschalige windturbines in ons buitengebied zijn niet passend volgens onze vastgestelde kaders met betrekking tot volksgezondheid, natuur en milieu. Daarmee vervalt de zoeklocatie in Scherpenzeel-Noord. We passen dit aan in de RES(externe link) (Regionale Energiestrategie) en in de Omgevingsvisie.

Groennorm

In alle plannen voor ruimtelijke ontwikkeling is het belangrijk om concreet aan te geven hoeveel en welk groen wij als gemeente eisen in zowel de private als de publieke ruimte.

 • In de uitwerking van de Omgevingsvisie spreken we af welke groennorm we hanteren per soort ontwikkeling (nieuwbouw, inbreiding, verbouw/restauratie) en per locatie (centrum, winkelgebied, buitengebied, woonwijk, bedrijventerrein). Op deze manier blijven we ons inzetten voor het verbeteren van de (groen)kwaliteit van onze woon- en leefomgeving.