Het voorontwerp-bestemmingsplan, ligt nu voor iedereen ter inzage gelegd. 

Voorafgaand aan de bouw van de nieuwe wijk De Nieuwe Koepel, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De eerste stap, het voorontwerp-bestemmingsplan, ligt nu voor iedereen ter inzage gelegd. Reageren via een inspraakreactie kan tot en met 28 juni 2022.

Voor de woningbouwlocatie De Nieuwe Koepel is een bestemmingsplan opgesteld dat het mogelijk maakt om in het gebied tussen de Nieuwstraat, Koepellaan en Vlieterweg een groene, duurzame en betaalbare nieuwbouwwijk met 450 woningen te realiseren. Het bestemmingsplan De Nieuwe Koepel geeft de voor deze woningbouwontwikkeling benodigde bestemmingen woongebied, groen, water en verkeer en de bijbehorende bouw- en gebruiksregels.

Vorige week zijn inloopmomenten in Boschzicht gehouden over dit voorontwerp-bestemmingsplan. In totaal bezochten circa 80 mensen deze middag en avond. 

Het voorontwerp-bestemmingplan biedt geen ruimte voor onderwerpen als prijs van de woningen en types woningen. Ook kunt u zich nog niet inschrijven voor een woning. Hierover volgt in het komende traject meer informatie.

Verkeer

Een andere veelgehoorde vraag tijdens de inloopmomenten betrof de afwikkeling van het verkeer van en naar de nieuwe wijk. Ook dit onderwerp hoort niet bij het voorontwerp. Wel is duidelijk dat hier veel vragen over zijn. Momenteel is een onderzoek gaande naar deze afwikkeling. Een klankbordgroep van inwoners en ondernemers geeft reacties op de onderzoeken en prognoses van het onderzoeksbureau. Binnenkort zal ook een klankbordgroep met raadsleden deze onderzoeken bespreken.

Daarna wordt verder gekeken naar mogelijke oplossingen en ook hierover wordt weer gesproken met de klankbordgroepen. Ten slotte gaat er een advies (of meerdere adviezen) over de verkeersafwikkeling naar de gemeenteraad, die daar een besluit over gaat nemen.

Daarna wordt verder gekeken naar mogelijke oplossingen en ook hierover wordt weer gesproken met de klankbordgroepen. Ten slotte gaat er een advies (of meerdere adviezen) over de verkeersafwikkeling naar de gemeenteraad, die daar een besluit over gaat nemen.

Daarna wordt verder gekeken naar mogelijke oplossingen en ook hierover wordt weer gesproken met de klankbordgroepen. Ten slotte gaat er een advies (of meerdere adviezen) over de verkeersafwikkeling naar de gemeenteraad, die daar een besluit over gaat nemen.

Ter inzage

Op dit moment is dus de procedure actief om het bestemmingsplan te wijzigen. Belangstellenden kunnen tot en met 28 juni een inspraakreactie indienen. Deze worden gewogen en van een reactie voorzien. Waar nuttig en gewenst, worden de adviezen in het ontwerpbestemmingsplan verwerkt. Indieners van een inspraakreactie worden geïnformeerd met de beantwoording daarvan.

U kunt het plan inzien

Het bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0279.BP2022NieuweKoepel-vo01 ligt ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Inzage is mogelijk op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het bestemmingsplan is ook te bekijken op www.scherpenzeel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Hoe kunt u reageren?

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw inspraakreactie kenbaar maken. Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt (tot en met 28 juni 2022). Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Inspraakreacties kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.