Als dorp mogen we trots zijn op onze uitstekende voorzieningen, zoals het zwembad, de sportclubs en De Breehoek. Om Scherpenzeel aantrekkelijk te houden, ook voor jonge gezinnen en ouderen, blijven we ons daarvoor inzetten. Daarbij ontkomen we niet aan het zoeken naar een goede balans tussen de inzet van gemeenschapsgeld en het vragen van een eigen bijdrage aan gebruikers van de voorzieningen.

Breehoek

We pakken de doorontwikkeling van De Breehoek, als levendige huiskamer van Scherpenzeel, voortvarend aan. Het gemeentehuis krijgt een plek in De Breehoek en we intensiveren en verbeteren de exploitatie van zalen en voorzieningen.

 • Sinds de eerder genomen besluiten is de wereld ingrijpend veranderd. Denk aan corona, het nieuwe werken en gestegen grondstofprijzen. We streven daarom naar een sober en doelmatig ontwerp. Geen uitbreiding om extra commerciële ruimtes te creëren die in programmatisch opzicht niets toevoegen aan De Breehoek. Investeringen moeten niet alleen gerechtvaardigd worden door te verwachten exploitatieverbetering, maar moeten bovendien bijdragen aan het sportieve, maatschappelijke en sociaal-culturele aanbod van De Breehoek.
 • We nemen de eigendomsconstructie onder de loep om deze zo efficiënt en toekomstbestendig mogelijk te houden en waar nodig aan te passen. We onderzoeken of de provincie wil bijdragen aan de doorontwikkeling van De Breehoek. 
 • De bibliotheek krijgt een toegankelijke plek en blijft zijn oorspronkelijke functie behouden, met een aantrekkelijke kinderboekenhoek. 
 • Samen met de bibliotheek en andere (bij voorkeur lokale) partners speelt de SWO-sr een belangrijke rol in het welzijnsnet werk van Scherpenzeel. Een toegankelijke baliefunctie is daarbij onmisbaar. 
 • We onderzoeken of het mogelijk is om ruimte te creëren voor kleinschalige bijeenkomsten en evenementen. Hier is behoefte aan, omdat Boschzicht als zalencentrum weggevallen is. 
 • Horeca in De Breehoek is primair bedoeld voor de ondersteuning van de diverse culturele, sportieve en vergaderactiviteiten en heeft een ontmoetingsfunctie. 
 • Op zondagmiddag is De Breehoek open voor besloten indoor-activiteiten, in de sporthal, kleine zalen en het grand café. De bibliotheek en de VVV blijven op zondag dicht.

Zwembad ‘t Willaer

Openluchtzwembad ’t Willaer is een van de belangrijkste sportieve (en toeristische) attracties van Scherpenzeel. We zijn trots op het zwembad en de vele vrijwilligers die zich met hart en ziel voor het zwembad inzetten. Als gemeente willen we deze voorziening duurzaam in stand te houden.


Jongeren

Door corona en andere ontwikkelingen is er voor jongeren onder de 18 jaar minder te doen in Scherpenzeel. Deze groep heeft wel behoefte aan een locatie voor activiteiten en onderling contact.

 • We maken er een prioriteit van om in De Breehoek een multifunctionele jongerenruimte in te richten, geïnspireerd door voorbeelden in vergelijkbare kultushusvoorzieningen. Deze voorziening brengen we onder in het cultuurplan van de gemeente en pakken we op in samenhang met de andere ontwikkelingsplannen voor De Breehoek.

Sportvoorzieningen

De diversiteit aan sporten en sportverenigingen in Scherpenzeel heeft een belangrijk maatschappelijk belang. We stellen alles in het werk om dit te behouden, samen met de vele vrijwilligers die veel doen voor hun verenigingen en daarmee voor onze samenleving. Dit is een grote kracht van Scherpenzeel. Onze kennis en ervaringen op dat gebied delen we ook met andere gemeenten.

 • We maken passend beleid voor alle vergelijkbare buitensportverenigingen als het gaat om investeringen door de gemeente en de wederzijdse verplichting voor het op orde brengen van onderhoud en exploitatie. 
 • Investeringen in het sportpark bekijken we vanuit de lange termijn.
 • De verduurzaming van het sportterrein werken we verder uit, rekening houdend met de lange termijn. Denk aan zonnepanelen, ledverlichting en warmtevoorziening.
 • Een eventuele fusie van de voetbalverenigingen wordt niet opgelegd, maar moet van onderaf komen, de gemeente wil altijd meedenken in oplossingen.
 • We staan welwillend tegenover de komst van nieuwe vormen van sport, denk bijvoorbeeld aan de fietscrossbaan en padelbanen.                                  

Begraven

 • Een begraafplaats met een goede aula is een basisvoorziening die voor iedereen toegankelijk moet zijn.
 • Leges hoeven niet geheel kostendekkend te zijn.
 • We geven prioriteit aan goed onderhoud.
 • We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om verbetering van de aula te bespoedigen.
 • Het oude, niet meer in gebruik zijnde gedeelte van begraafplaats Glashorst blijft als begraafplaats gehandhaafd. Het onderhoud moet op gewenst niveau blijven en we betrekken daar ook onze inwoners bij.