Er is vergunning verleend aan vijf standplaatshouders.

Op basis van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Notitie Standplaatsenbeleid 1997 is op 2 januari 2023 een vergunning verleend aan vijf standplaatshouders voor het innemen van een standplaats aan de Beukenlaan en het Plein 1940. De vergunningen zijn verleend voor het kalenderjaar 2023. Het betreft een continuering van de bestaande situatie.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van deze besluiten bij burgemeester en wethouders bezwaar maken.

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel.

De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.