Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat de raad op 1 december 2022 het bestemmingsplan Volkstuinen Geerhoek heeft vastgesteld.

Doel van dit plan

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een volkstuincomplex met de daarbij behorende voorzieningen te realiseren op de locatie ten noorden van de Geerhoek.

U kunt het plan inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 14 december 2022 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag).

Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via: www.scherpenzeel.nl of op ruimtelijke plannen(externe link)

Beroep

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tegen de vaststelling van het bestemmingsplan beroep aan te tekenen tot en met 24 januari 2023.

Dit kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus  20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Wanneer u binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.