Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het door de raad op 16 februari 2023 vastgestelde bestemmingsplan Stationsweg 392a voor eenieder ter inzage ligt.

Doel van dit plan

Op de locatie zal een bedrijfswoning gerealiseerd worden in de bestaande monumentale molenromp. Daarnaast zal er een bijgebouw worden gerealiseerd welke samen met de molenromp de bedrijfswoning zal worden. De bestaande oude schuur rond de molenromp zal worden gesloopt.

U kunt het plan inzien

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 7 maart 2023 gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage.

Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de website van gemeente Scherpenzeel of op ruimtelijke plannen(externe link). U kunt het bestemmingsplan op het gemeentehuis alleen inzien na het maken van een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met een medewerker van Team Leefomgeving via telefoonnummer (033) 277 23 24.

Hoe kunt u reageren

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld.

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag. Dit kan gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt (dus tot en met 18 april 2023).

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van genoemde afdeling van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.