In de bebouwde kom wordt nog een aantal straten aangewezen als 30 km/h zone. Lees om welke straten het gaat. Zo is bijna heel Scherpenzeel een 30km/h-gebied. 

De bebouwde kom van Scherpenzeel omvat nog een aantal straten en wegen die niet zijn aangewezen tot 30 km/h zone, maar daarvoor wel in aanmerking komen. Een ontwerpbesluit heeft in het najaar van vorig jaar gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode konden zienswijzen over het ontwerp besluit worden ingediend. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen, zodat het definitieve verkeerbesluit nu is vastgesteld. Op bijgevoegde tekening is aangegeven welke straten het betreft.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken (na bekendmaking) beroep worden ingesteld. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt 6 weken, gerekend vanaf de dag na publicatie van het besluit in het elektronisch Gemeenteblad. U kunt beroep instellen bij de rechtbank Arnhem, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.