Aan Honk 1 is een standplaatsvergunning toegekend voor het plaatsen van de 'Kies je Kans -bus'

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2022 en het standplaatsenbeleid 1997 is vergunning verleend voor het tijdelijk innemen van de standplaatsen te Scherpenzeel:

Aan Honk 1 voor het plaatsen van de “Kies je Kans” bus op 19 mei 2022 (’s ochtends) en 2 juni 2022 op Plein 1940 en op 19 mei 2022 (’s middags) en 9 juni 2022 op de Beukenlaan.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a Scherpenzeel.