‘Naar elkaar omzien’ is een belangrijke waarde in ons dorp net zoals ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘zelfredzaamheid’. Om te zorgen dat niemand tussen wal en schip belandt, houden we de zorg betaalbaar en moedigen we participatie van kerken, scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties aan.

Iedereen doet mee

We zijn trots dat ‘omzien naar elkaar’ een vaste waarde is voor de meeste Scherpenzelers. Dat is belangrijk omdat samenleven en elkaar respecteren niet van bovenaf is op te leggen. We nemen stelling tegen racisme, discriminatie en uitsluiting en streven naar een warme samenleving waarin iedereen kan en mag meedoen.


Speerpunten

Gemeenten hebben een heel palet aan verantwoordelijkheden als het gaat om het Sociaal Domein. Kostenbeheersing van het sociaal domein is belangrijk. Naast het centraal stellen van de behoefte van de cliënt moet de nadruk liggen op juiste uitvoering van bestaande regels.

 • Huishoudelijke hulp is bedoeld voor mensen die dit nodig hebben en daar niet of nauwelijks de financiële middelen voor hebben. Onze inzet is erop gericht om die hulp vooral voor die inwoners beschikbaar te houden.
 • We geven prioriteit aan het tegengaan van laaggeletterdheid.
 • Kinderen die in armoede opgroeien geven we extra aandacht in ons beleid. Daarbij hoort het actief aanbieden van mogelijkheden om deel te nemen aan sportieve- en culturele activiteiten.
 • We versterken onze sociale basisinfrastructuur in De Breehoek, daartoe horenvoorzieningen als ‘De Inloop’, jeugdbibliotheek, het Digicafé, Repair Café etc.
 • Ondersteuning van mensen door de gezamenlijke kerken (zoals bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpsanering) en andere maatschappelijke organisaties (zoals de Voedselbank Woudenberg/Scherpenzeel) is zeer waardevol en stimuleren we.
 • We handhaven het Mantelzorgcompliment.
 • We brengen zoveel mogelijk welzijnstaken onder bij lokale partijen. Nog meer dan nu. Stichting Welzijn en Ondersteuning Scherpenzeel Renswoude (SWO-sr) is een aansprekend voorbeeld van een dergelijke partij (denk onder andere aan de ouderenbezoeken 75+ en de Formulierenbrigade).

Arbeidsparticipatie

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen kan en mag meedoen in onze samenleving, is arbeidsparticipatie een speerpunt.

 • We blijven ons inzetten voor het creëren van leer- en werkplekken bij lokale ondernemers voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder ook statushouders). Daarbij heeft de gemeente zélf een voorbeeldfunctie.
 • We onderzoeken de mogelijkheden tot het geven van prikkels, zoals regels om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten als opstap naar betaald werk.

Volksgezondheid

We werken op verschillende manieren aan de volksgezondheid en stimuleren activiteiten die daarop gericht zijn. Drugs, alcohol en roken vormen een groot maatschappelijk probleem, ook in Scherpenzeel.

 • We streven ernaar inwoners bewuster te maken van de problematiek. We zettendaarvoor onder andere rioolwatermetingen in. Openheid is broodnodig, geslotenheid verergert de situatie.
 • Verslaving gaat geen leeftijdsgroep voorbij, maar we realiseren ons dat onze jeugd hier het kwetsbaarst is. We zetten in op meer preventie en handhaving. Op scholen, verenigingen en via Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel (JOS) en het Centrum voor Jeugd en Gezin geven we voorlichting over de risico’s van verslaving.
 • We onderzoeken of het IJslandse model van het Trimbosinstituut ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)’ ook in ons dorp toepasbaar is.
 • We tolereren geen drugs- en alcoholgebruik op straat. We geven prioriteit aan het tegengaan van dealen. We zetten hiervoor de wijkagent en boa’s in, maar zien ook een rol voor ouders, vrijwilligers en wijkplatforms. Het is een gedeeld probleem, dat vraagt om een gedeelde inspanning. We stemmen daarin af met de veiligheidsregio’s. Een regionale aanpak komt het lokale beleid zeer ten goede. We werken daarom ook mee aan inspanningen van Regio Foodvalley voor een gezonde leefomgeving en foodsector.
 • Waar nodig zetten we in op (veilig) cameragebruik.