Marieke Teunissen

foto burgemeester Marieke Teunissen-Willemsen

Functie: burgemeester

E-mailadres: burgemeester@scherpenzeel.nl

Specialismen:

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Algemene plaatselijke verordening
 • Toezicht en handhaving
 • Kabinetszaken
 • Communicatie en voorlichting
 • Commissie bezwaarschriften
 • Algemeen Juridische zaken
 • Verkiezingen
 • Bestuurlijke organisatie
 • Regionale en externe betrekkingen
 • Vluchtelingen asiel, statushouders en inburgering
 • participatie/inclusieve samenleving

Henk Vlastuin

Functie: 1e loco burgemeester/wethouder

E-mailadres: h.vlastuin@scherpenzeel.nl

Specialismen: 

Sociaal Domein, sport en dienstverlening

 • Wet Maatschappelijke ondersteuning
 • Minimabeleid en schuldhulpverlening
 • Jeugdzorg
 • Participatiewet
 • Gezondheidszorg
 • Sportbeleid en binnensport
 • Interne en externe Dienstverlening
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Onderwijs en educatie
 • Welzijn

Gerard van Deelen

Functie: Wethouder

E-mailadres: G.vandeelen@scherpenzeel.nl

Specialismen:

Economie, cultuur en verkeer

 • Begraafplaatsen
 • (revitalisering) bedrijfsterreinen
 • Bedrijfscontacten
 • Verkeer, vervoer en parkeerbeleid
 • Recreatie, cultuur en toerisme
 • Openbare bibliotheek
 • Muziekschool
 • Markt- en standplaatsenbeleid
 • City marketing
 • Acquisitie subsidies
 • Onderwijshuisvesting

Izaäk van Ekeren

Functie: Wethouder

E-mailadres: i.vanekeren@scherpenzeel.nl

Specialismen:

Ruimtelijke Ordening en financiën

 • Woningbouwambities en verstedelijkingsagenda
 • Woningtoewijzing
 • Financiën en belastingen
 • Omgevingsvisie/omgevingswet
 • Agrarische sector, volkstuinen, platteland Anders
 • Landgoed Scherpenzeel
 • Monumenten en cultuurhistorie
 • Buitensportaccomodaties, Sportpark De Bree, zwembad en scouting
 • Warmtevisie
 • Organisatieontwikkeling en personeel
 • handhaving

Evert van de Glind 

Functie: Wethouder

E-mailadres: e.vandeglind@scherpenzeel.nl

Specialismen:

Duurzaamheid en fysieke leefomgeving

 • Duurzaamheid
 • Regionale Energie Strategie
 • Afvalinzameling
 • riolering
 • Openbaar groen
 • Wegen en bruggen
 • Speelvoorzieningen
 • Informatisering en automatisering
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Vergunning verlening bouwen en wonen (inbreiding en overige projecten)
 • Grondbeleid en grondzaken
 • Informatieveiligheid