Voor 2023-2027 zijn nieuwe afspraken tussen de gemeente, Woonstede en Huurdersbond Ede e.o. gemaakt. Hierin leggen zij vast wat elk van hen bijdraagt aan de betaalbaarheid van wonen en hoe ze samen zorgen voor voldoende geschikte en duurzame woningen in leefbare wijken. De Woonvisie 2020-2030 is hiervoor de basis.

Woonstede bouwt de komende twee jaar zeker 48 sociale huurwoningen in Scherpenzeel. Dit zijn appartementen met zorgindicatie boven de toekomstige Jumbo aan de Dorpsstraat. En een nieuw appartementencomplex aan de Vierzinnen/Nieuwstraat. Daarna volgen mogelijk 26 woningen in de eerste fase van De Nieuwe Koepel. Op het Wetro-terrein plaatst Woonstede 13 tijdelijke flexwoningen.

Duurzaam

Naast afspraken over de omvang en de beschikbaarheid van de sociale woningvoorraad, wordt steeds meer ingezet op de duurzaamheid van woningen. Zo is afgesproken dat er meer kennis wordt uitgewisseld over de warmtetransitie en verkennen Woonstede en de gemeente samen mogelijkheden om huurders te helpen energie te besparen.  Woonstede reserveert in de begroting middelen om de komende jaren aanvullende inzet op de aanleg van zonnepanelen te doen.

Contact en spreekuur

Woonstede is zichtbaar en aanspreekbaar in de  wijk en werkt samen met partners en huurders aan het tegengaan van overlast en het bevorderen van een (sociaal) veilige woonomgeving. Verder spreken Woonstede en gemeente af om zich samen in te zetten voor  buurtbemiddeling. En Woonstede gaat door met het inloopspreekuur in Scherpenzeel, nu iedere tweede donderdag van de maand in De Breehoek.