Portefeuilleverdeling 2022-2026 versie april 2024

Burgemeester Teunissen

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Algemene plaatselijke verordening
 • Toezicht en handhaving
 • Kabinetszaken
 • Communicatie en voorlichting
 • Commissie bezwaarschriften
 • Algemeen Juridische zaken
 • Verkiezingen
 • Bestuurlijke organisatie
 • Regionale en externe betrekkingen
 • Participatie/inclusieve samenleving

Wethouder Vlastuin (1e loco-burgemeester)

Sociaal Domein, sport en dienstverlening

 • Wet Maatschappelijke ondersteuning
 • Minimabeleid en schuldhulpverlening
 • Jeugdzorg
 • Participatiewet
 • Gezondheidszorg
 • Sportbeleid en binnensport
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Onderwijs en educatie
 • Welzijn
 • Buitensportaccommodaties Sportpark De Bree
 • Binnenhalen subsidies
 • Inburgering

Wethouder Van Deelen (2e loco-burgemeester)

Economie, cultuur en verkeer

 • Begraafplaatsen
 • (Revitalisering) Bedrijfsterreinen
 • Bedrijfscontacten
 • Verkeer, vervoer en parkeerbeleid
 • Recreatie, cultuur en toerisme
 • Openbare bibliotheek
 • Muziekschool
 • Markt- en standplaatsenbeleid
 • City marketing
 • Acquisitie subsidies
 • Onderwijshuisvesting
 • Interne en externe Dienstverlening
 • Platteland Anders

Wethouder Van de Glind (3e loco-burgemeester)

Duurzaamheid en fysieke leefomgeving

 • Duurzaamheid
 • Regionale Energie Strategie
 • Afvalinzameling
 • Riolering
 • Openbaar groen
 • Wegen en bruggen
 • Speelvoorzieningen
 • Informatisering en automatisering
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Vergunning verlening bouwen en wonen (inbreiding en overige projecten)
 • Informatieveiligheid
 • Warmtevisie
 • Landgoed Scherpenzeel
 • (B)OPA’s binnen en buiten de bebouwde kom
 • GO-RAL/laadpalen

Wethouder Van Ekeren (4e loco burgemeester)

Ruimtelijke Ordening en financiën

 • Woningbouwambities en verstedelijkingsagenda
 • Woningtoewijzing
 • Financiën en belastingen
 • Omgevingsvisie/omgevingswet
 • Agrarische sector, volkstuinen
 • Monumenten en cultuurhistorie
 • Organisatieontwikkeling en personeel
 • Handhaving
 • Vluchtelingen, asielzoekers en statushouders
 • Nota grondbeleid
 • zwembad en scouting