Er is een nieuw ontwerpbesluit voor het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van  elektrische voertuigen. 

Op 13 januari 2022 is in het elektronisch Gemeenteblad een verkeersbesluit gepubliceerd waarbij voor diverse locaties in Scherpenzeel parkeerplaatsen werden aangewezen als oplaadpunten voor elektrische voertuigen. In de voorbereiding van dit besluit is een fout gemaakt waardoor de geplande locatie op De Eng ontbrak in de titel van het ontwerpbesluit. Inwoners waren daarom niet op de hoogte van de mogelijkheid om voor locatie De Eng een zienswijze in te dienen.

Het college heeft daarom besloten het onderdeel van De Eng in het verkeersbesluit in te trekken en dit opnieuw, op juiste wijze, in procedure te brengen door middel van het volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Burgemeester en wethouders maken dan ook bekend dat zij het voornemen hebben om op De Eng een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen. Het betreft een parkeervak in de parkeervakken ten oosten van De Eng 8.

Wilt u het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit ligt van 3 mei tot 14 juni 2022 ter inzage. U kunt het besluit op het Gemeentehuis inzien.

Wilt u uw mening geven?

Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met datum ter inzage legging. De gemeente volgt in dit geval de procedure volgens de artikelen 3:15 en 3:16 Algemene wet bestuursrecht; de uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Een zienswijze kan schriftelijk, per e-mail of mondeling (telefonisch of digitaal via Teams) worden ingediend. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. (033) 277 23 24. U kunt vragen naar mw. J. den Hartog, team Leefomgeving.

De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit (of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest