Deze ontwerpbegroting ligt nu ter inzage.

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen maken burgemeester en wethouders van Scherpenzeel bekend dat voor een ieder de ontwerpbegroting 2023-2026 Regio Foodvalley ter inzage ligt. Regio Foodvalley stelt jaarlijks een ontwerpbegroting op. De gemeenteraad kan een zogeheten zienswijze indienen.

De stukken liggen met ingang van 25 mei 2022 gedurende vier weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis (Buitenplaats), Stationsweg 389a tijdens de openingstijden.