Mensen kennen Scherpenzeel als ondernemend dorp in het groen. Omdat aandacht voor ondernemen ons dorp ook op de lange termijn leefbaar houdt, doen we er alles aan om dat zo te houden. Een vitaal en goed bereikbaar winkelcentrum is daarbij essentieel evenals passende activiteiten in ons agrarische buitengebied en ruimte voor innovatie en groei van Scherpenzeelse bedrijven.

Centrum

De verkeersintensiteit in ons welvarende land is enorm toegenomen in de afgelopen 30 jaar. In Scherpenzeel hebben we gelukkig een rondweg die sluipverkeer door het dorp voorkomt. Dit neemt niet weg dat de druk op de N224 zal toenemen door grootschalige projecten bij buurgemeenten. Met buurgemeenten en de provincies Gelderland en Utrecht moeten we in gesprek om de Gelderse Vallei bereikbaar te houden zonder het groene karakter te verliezen.

 • We betrekken de belanghebbenden en de deskundigen uit onze gemeente bij een open proces over de verkeersafwikkeling. Daarbij komen alle mogelijkheden zonder vooroordeel ter tafel.
 • We houden ons centrum bereikbaar voor eigen inwoners, toerisme, winkel- en bedrijfsactiviteiten. De huidige centrumroute biedt mogelijkheden tot forse verbetering.
 • Hoewel we deze verbeteringen praktisch en sober uitvoeren, staan kwaliteit en effectiviteit wel voorop. Het zijn belangrijke investeringen die bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp, ook voor de lange termijn.

Parkeren

Scherpenzeel blijft een ‘boodschappendorp’ met een gevarieerde winkelbestand, waar we trots op zijn.

 • Parkeren blijft gratis en parkeermogelijkheden breiden we zo nodig uit. We hebben het voornemen om de blauwe zone in te stellen voor de gehele week tijdens winkelopeningstijden. Dit geeft duidelijkheid en houdt het centrum en de winkels goed bereikbaar.
 • We zetten digitale hulpmiddelen in om parkeren voor een bepaalde tijd zo eenvoudig mogelijk (maar wel fraudewerend) te maken voor iedereen. Dit maakt handhaving gemakkelijker.
 • We verstrekken op beperkte schaal (gratis) parkeervergunningen aan bewoners in het centrum. Ook dit houden we zo eenvoudig mogelijk op basis van eenduidig beleid (sticker en kenteken).
 • We maken het gemakkelijker voor projectontwikkelaars om rondom een nieuw plan naar parkeermogelijkheden te zoeken (eventueel in samenwerking met de gemeente of derden).

Bedrijventerrein ’t Zwarte Land II

Onder voorwaarden verlenen we medewerking aan het creëren van een nieuw bedrijventerrein ten zuiden van de Stationsweg. Dat is goed voor de werkgelegenheid en voor het huisvesten van grote(re) en kleinere bedrijven. Niet elke uitbreiding is zomaar acceptabel. We stellen voorwaarden aan deze ontwikkeling en willen helderheid over de volgende aspecten:

 • de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen;
 • duurzaamheid en mogelijkheden voor het opwekken van energie;
 • de concentratie van bedrijven en de verkeersafwikkeling;
 • de betrokkenheid en het aandeel van Scherpenzeelse bedrijven in het plan;
 • inpassing in het landschap, in het bijzonder langs de centrumroute als entree van het dorp en aan de achterzijde in het zicht van de Grebbelinie;
 • op- en aanmerkingen van direct omwonenden.

Duurzaamheid

We stimuleren bedrijven om energiemaatregelen te treffen (zie ook Hoofdstuk 2). We zien daarbij een rol voor Omgevingsdienst de Vallei (OddV) om bedrijven primair te adviseren over de mogelijkheden.

Evenementen

Door corona en andere ontwikkelingen was het aantal evenementen en bijeenkomsten in de achterliggende jaren beperkt. Het huidige beleid biedt voldoende mogelijkheden voor het organiseren van nieuwe evenementen. Wel streven we ernaar de aanvraag van vergunningen te vereenvoudigen, omdat aanvragers aangeven last te hebben van de administratieve rompslomp.

 • Als de samenleving met initiatieven komt, moet de gemeente een positieve houding aannemen.
 • We onderzoeken of we de aanvraagprocedure voor terugkerende evenementen kunnen versoepelen, zonder tekort te doen aan de geldende eisen.
 • Daarnaast passen we de legesverordening aan voor organisaties die zonder winstoogmerk of met een beperkt budget een maatschappelijk belang dienen.
 • Evenementen in het centrum zijn kleinschalig en houden rekening met bewoners en ondernemers. We houden ons aan de sluitingstijden en voorwaarden zoals die in het huidige evenementenbeleid en de APV zijn vastgelegd.

Zondagsrust en rust op zondag

We handhaven het huidige beleid qua zondagsrust en activiteiten op zondag.


Subsidieverordening

We stellen een nieuw subsidiebeleid op waarbij we het maatschappelijk belang en de individuele belangen van subsidieaanvragers beter wegen en kwantificeren. We betrekken de raad vooraf om de uitgangspunten en kaders van dit nieuwe beleid vast te stellen.


Toerisme, recreatie en monumenten

Voor toeristen is Scherpenzeel een aantrekkelijk dorp vanwege de centrale ligging in de Gelderse Vallei, de vele fiets- en wandelmogelijkheden en de relatief korte afstand tot steden als Amersfoort, Utrecht en Arnhem.

 • We versterken Heerlijk Scherpenzeel(externe link) als het toeristisch platform dat zich richt op de promotie van ‘heerlijk’ wonen, werken, verblijven en recreëren in Scherpenzeel.
 • We zijn trots op de ligging van Park Huize Scherpenzeel. Dat verrijkt het centrum van Scherpenzeel. We staan in principe positief tegenover het opgestelde masterplan om het gebied duurzaam te verbeteren en overleggen hoe wij elkaar, als gemeente en landgoed, kunnen versterken.
 • We waarderen de monumenten in Scherpenzeel en voeren de vastgestelde Erfgoedverordening uit.