U kunt schriftelijk in beroep gaan als u het niet eens bent met een besluit op bezwaar. Dat kan binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

Wat is het?

Tegen sommige besluiten van de gemeente kunt u geen bezwaar maken, maar moet u rechtstreeks in beroep gaan bij de rechtbank. Als dit het geval is, dan staat dit bij het besluit vermeld.

Wat moet ik doen?

Ook kunt u in beroep gaan als u het niet eens bent met een besluit op bezwaar. Dat kan binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

Beroepschrift

In een beroepschrift moet u vermelden/meesturen

  1. Uw naam en adres.
  2. De dagtekening.
  3. De gronden van het beroep.
  4. Uw handtekening.
  5. Een kopie van de beslissing waartegen het beroep is gericht.
  6. Zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft.

Let op: het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van kracht blijft gedurende de procedure. In spoedeisende zaken kunnen partijen aan de rechter een voorlopige voorziening vragen. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan.