Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel hebben de concept-Nota Bodembeheer 2022 regio de Vallei en de concept-Bodemfunctieklassenkaart Scherpenzeel 2022 vastgesteld. 

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend dat zij in haar vergadering op 14 maart 2023 de concept-Nota Bodembeheer 2022 regio de Vallei en de concept-Bodemfunctieklassenkaart Scherpenzeel 2022 hebben vastgesteld.

Toelichting

De huidige nota bodembeheer is bijna 10 jaar oud. Op grond van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) moet tenminste iedere 10 jaar gekeken worden of de nota geactualiseerd moet worden. Voor het actualiseren hebben we samengewerkt met Omgevingsdienst de Vallei (OddV) en de vier andere gemeenten in het werkgebied van de OddV (Barneveld, Ede, Nijkerk en Wageningen). Het doel van het Bbk is duurzaam bodembeheer. Omdat we de nota bodembeheer aanpassen, moet we ook de bodemfunctieklassenkaart actualiseren.

Wilt u de concept-nota en concept-kaart inzien?

Alle stukken liggen van 21 maart tot en met 2 mei 2023 ter inzage op het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag).

Digitaal zijn de stukken te vinden via www.scherpenzeel.nl(externe link)

Wilt u uw mening geven?

Het is voor iedereen mogelijk een mening te geven over deze stukken. Dat kan door het indienen van een zienswijze zolang deze stukken ter inzage liggen (dus tot en met 2 mei 2023). Een zienswijze kan schriftelijk, per e-mail of mondeling (telefonisch of digitaal via Teams) worden ingediend.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. Voor uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw C. Goos van het team Leefomgeving via (033) 277 23 24. Zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van de stukken.