Niet eens met een besluit?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente of vindt u dat uw belangen worden geschaad door een besluit van ons, dan kunt u hiertegen in veel gevallen bezwaar maken.

Scherpenzeel heeft voor de behandeling van bezwaarschriften een Onafhankelijke Bezwaarschriftencommissie.
Deze commissie houdt in principe de laatste woensdagavond van de maand hoorzittingen. Deze worden gehouden in Kulturhus De Breehoek in Scherpenzeel. De commissie brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.
Staat uw bezwaarschrift voor behandeling op de agenda van de commissie dan ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:
a. Belastingen of de Wet waardering onroerende zaken
b. Algemene Wet Rijksbelastingen.

Indienen bezwaar

Bezwaar tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad dient u schriftelijk (niet via e-mail) in en stuurt u naar:
Gemeente Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de bezwarencommissie via e-mail: iob@scherpenzeel.nl of telefonisch: (033) 277 23 24.

Samenstelling commissieleden

functienamen
secretarismevrouw B.S. van Ginkel-Schuur
secretariaatmevrouw J. ten Broek - de Koning
  
voorzitter en lid (herbenoeming)mevrouw drs. mr. S.M. Hogendoorn uit Bennekom
voorzitter en lid (herbenoeming)de heer mr. A. Erdogan uit Zeist 
voorzitter en lid (benoeming)Mevrouw mr. A. Hoogland uit Woerden
lid (herbenoeming)de heer mr. A.J. van Helden uit Ede
lid (herbenoeming)de heer mr. D. Stoffer uit Tiel
lid (herbenoeming)de heer A. Slot uit Nijmegen
lid (herbenoeming)mevrouw mr. R. Sahin uit Woudenberg