De kleine schaal van Scherpenzeel maakt het mogelijk om maatwerk te leveren. Dat is onze kracht. We vinden het belangrijk dat inwoners ervaren dat de gemeente er echt voor hen is. Omdat het soms beter is om de krachten te bundelen, kijken we op deelgebieden naar slimme samenwerkingen met regiogemeenten.

Zelfstandigheid en samenwerking

Scherpenzeel heeft zijn zelfstandigheid behouden. Nu zetten we samen de schouders
eronder en werken we aan een bloeiende toekomst voor onze gemeente. We zijn ervan overtuigd dat de kleinschaligheid en korte lijnen meerwaarde hebben. De menselijke maat staat bij ons voorop.

 • We streven naar een goede balans tussen zelf doen en samenwerken met andere gemeenten. Dit bevordert de kwaliteit, ook van de eigen dienstverlening aan de burger.
 • We onderzoeken samenwerking met gemeenten in de regio die zoveel mogelijk gelijkgestemd zijn qua cultuur, houding en complexiteit. De voorkeur gaat hierbij uit naar Regio FoodValley-gemeenten, maar andere gemeenten sluiten we niet uit.
 • Voor de bovenlokale opgaven werken we ook beleidsinhoudelijk samen.  Naast Regio Foodvalley zijn hierbij ook de K80 (80 kleine gemeenten in Nederland) en de VNG belangrijke partners.
 • Het aantal samenwerkingspartners moet beperkt en beheersbaar blijven. Ook bestuurlijk kost samenwerken tijd.

Dienstverlening

De gemeente staat in dienst van de inwoners. Dat is de basis van waaruit bestuur en organisatie werken. Dit dienstverleningsmodel krijgt de komende periode zijn definitieve vorm. De poging tot een gedwongen fusie heeft diepe sporen achtergelaten in het gemeentehuis. We blijven hierin niet hangen, maar kijken vooruit en zien de uitdaging.

 • De al ingezette versterking van onze organisatie vullen we verder in op basis van de uitgangspunten van de Toekomstvisie.
 • Onze medewerkers communiceren duidelijk, begrijpelijk en tijdig naar inwoners, bedrijven en instellingen.
 • De openstelling van het gemeentehuis op maandagavond blijft gehandhaafd. We breiden de gemeentelijke dienstverlening uit met bijvoorbeeld het werken op afspraak en verdergaande digitalisering van de dienstverlening.
 • De trouwe kern aan vaste medewerkers in de organisatie vormt een goede basis voor personele versterkingen en enthousiaste nieuwelingen.
 • Sleutelfuncties laten we bij voorkeur invullen door vaste medewerkers die meer continuïteit bieden dan interimkrachten.
 • Bij nieuwe aanstellingen van medewerkers gaat het in eerste instantie om kwaliteit in de breedste zin van het woord. Lokale of regionale verbondenheid is een pré. Verder zijn er geen uitsluitende voorwaarden. De cultuur en de schaal van onze organisatie bieden generalisten en jonge mensen die zich breed willen ontwikkelen een mooie betrekking.

Inkoopbeleid

Als gemeente werken we zoveel mogelijk met plaatselijke ondernemers. We willen dit nog nadrukkelijker opnemen in ons inkoopbeleid.

Burgerparticipatie

De rol van de gemeentelijke overheid verandert: we zijn niet langer ‘beleidsmaker’ of ‘beleidsregisseur’, maar worden één van de netwerkpartners als het gaat om het ontwikkelen van beleid. Cocreatie met burgers wint aan belang. We zetten daarbij in op verantwoordelijkheid en eigenaarschap, op oplossingsgericht en integraal werken, het van buiten naar binnen denken én creativiteit en ondernemerschap.

Wijkplatforms

De wijkplatforms zijn een belangrijke schakel tussen gemeentehuis en samenleving. Rond thema’s als leefbaarheid, drugsoverlast, parkeerproblemen, verduurzaming en het behoud van groen denken we dat wijkplatforms een essentiële rol kunnen spelen.

 • We zetten in op een betere verbinding tussen de wijkplatforms, raad en college.

Raadscyclus

De huidige raadscyclus is aan verbetering toe. Op tijd kaders kunnen stellen, participatie en inhoudelijke kennisdeling zijn daarbij de belangrijkste verbeterpunten.

 • We onderzoeken of het wenselijk is om een kaderstellende raadsvergadering in te lassen aan het begin van een nieuwe verordening/nieuw raadsvoorstel. Het college en de organisatie krijgen daarna de tijd om het voorstel volgens deze kaders verder uit te werken en dit voor te leggen aan de raad. 
 • We stellen commissies samen uit alle partijen in de raad, een portefeuillehouder en ambtelijke ondersteuning. Deze commissies krijgen een grotere inhoudelijke rol en kunnen inwoners, deskundigen en belanghebbende uitnodigen om mee te praten. In de opinieronde en in de raadsvergadering ontstaat op deze manier meer politiek debat op basis van betere inhoudelijke informatie.
 • De uitwerking van deze nieuw vorm van onze raadscyclus geven we vorm in samenspraak met alle partijen en het college onder leiding van de griffier en de burgemeester.

Ambtsgebed

Het uitspreken van het ambtsgebed is voor velen in de samenleving meer dan alleen van symbolische waarde. Daarom houdt het de plaats die het nu heeft.

Communicatie

De kernbegrippen van het proactieve communicatiebeleid van Scherpenzeel zijn: duidelijk, klantgericht, betrouwbaar, verbindend en tijdig. Het is belangrijk om dit beleid verder te integreren binnen alle afdelingen. Elke inwoner en ondernemer moet op de hoogte zijn van het gemeentebeleid en weten wat dit betekent.

Financiën

We werken met een realistische begroting. Het uitgangspunt is dat we structurele uitgaven dekken door structurele inkomsten.

 • We bekijken of het mogelijk is een deel van de algemene reserve te gebruiken voor waardevolle en duurzame investeringen ten gunste van de gehele bevolking.
 • Vanwege de ambities in de Toekomstvisie stijgen de gemeentelijke belastingen ook de komende 2 jaar meer dan trendmatig. We houden aan de bestaande plannen vast, tenzij er ruimte is in de begroting die een geringere stijging toelaat.