Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat de gemeenteraad op 5 juli 2022 het bestemmingsplan Vierzinnen heeft vastgesteld.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan vormt het planologisch kader voor de realisatie van het woningbouwproject Vierzinnen-Nieuwstraat. Het gaat om de bouw van 24 woningen op de hoek Vierzinnen en Nieuwstraat.

Het bestemmingsplan, met kenmerk NL.IMRO.0279.BP2021Vierzinnen-vg01, regelt de bestemmingen binnen het plangebied ten aanzien van de realisatie van het plan.

Wijzigingen in het plan

Als gevolg van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen zijn er ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan in de plankaart wijzigingen aangebracht. Deze hebben in hoofdzaak betrekking op:
het bouwvlak
de goothoogte.

U kunt het plan inzien

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 13 juli 2022 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Beroep

Het is mogelijk om tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan tot en met 23 augustus 2022 schriftelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, beroep in te stellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.