Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Oosteinde 2 ter inzage ligt

Doel van dit plan

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat op de locatie een tweede woning binnen de bestaande bebouwing op het perceel Oosteinde 2 kan worden gerealiseerd. De bestemming bedrijf op deze locatie komt te vervallen eveneens als de aanduiding bedrijf binnen de woonbestemming. Het gehele perceel krijgt hiermee de bestemming wonen.

U kunt het plan inzien

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 22 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag).  

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via: www.scherpenzeel.nl of op ruimtelijke plannen via de link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0279.BP2021Oosteinde2-ow01(externe link)

Hoe kunt u reageren?

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw zienswijze kenbaar maken.

Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt (dus tot en met 1 februari 2022). Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.