De aula en ontvangstruimte

De begrafenisbijeenkomst kan gehouden worden in een kerk, een uitvaartcentrum, de aula van de begraafplaats of in een ander gebouw. Bij mooi weer kan de dienst ook onder de grote Beuk van de begraafplaats Lambalgen. 
Voorafgaand aan de begrafenis verzamelen de familie en belangstellenden zich dan daar.

De aula van begraafplaats Lambalgen heeft een muziekinstallatie. In deze aula en in de kerk van de Vrije Evangelische gemeente is een orgel aanwezig.
Deze aula is eigendom van Rijksen Uitvaartzorg

De plechtigheid

In Scherpenzeel kan begraven worden op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en tegen betaling van een toeslag op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Buiten deze tijden kan in bijzondere gevallen ontheffing verleent worden.

Klokkenluiden

Het is mogelijk om bij een plechtigheid de klok bij de Hervormde kerk (de Grote kerk) te laten luiden.

Het afscheid en de begrafenis

Nabestaanden geven naar hun wensen invulling aan het afscheid. Bij het graf wordt vaak nog een afscheidswoord uitgesproken of een korte plechtigheid gehouden. Het laten dalen van de kist kan daar soms onderdeel van uit maken. Dit kunt u doen door de kist te laten dalen door een lift of door dit met touwen te laten doen. 
U kunt er ook voor kiezen om bij de kist boven het graf afscheid van de overledenen te nemen.

Condoleance

De nabestaanden kunnen na afloop van de begrafenis op beide begraafplaatsen gebruik maken van een condoleanceruimte. 

Soorten graven

De gemeente Scherpenzeel heeft de volgende graftypen:

  • een algemeen graf
  • een particulier graf
  • een kindergraf
  • een keldergraf
  • een urnennis in een urnenmuur
  • een urnenkelder

Alle graven worden op volgorde uitgegeven.

Algemeen graf

Algemene graven stonden vaak bekend als huurgraven. 
In een algemeen graf is ruimte voor maximaal 2 overledenen. Waarbij de gebruiker geen zeggenschap heeft wie als de 2e overledene begraven wordt. Op een algemeen graf kunnen geen asbussen worden bijgezet en geen as verstrooiingen gedaan worden. De gebruikers van het graf krijgen elk de helft van de grafbedekking voor het plaatsen van een monument.

Algemene graven worden voor 10 jaar uitgegeven. Verlengen van dit termijn is niet mogelijk. We laten de gebruiker weten wanneer de ruiming van het graf gaat gebeuren. 

Na het aflopen van de periode van grafrust is er wel de mogelijkheid voor herbegraving in een eigen particulier graf voor 10 tot 50 jaar.

Particulier graf

Particuliere graven werden voorheen vaak koop- familie- of eigen graf genoemd. Voor een particulier graf, kindergraf, urnengraf, urnenplaats en particuliere gedenkplaats gelden vrijwel dezelfde rechten en plichten. De rechthebbende (eigenaar) bepaalt wie er in het graf begraven worden en voor hoe lang deze overledene(n) begraven worden gehouden.

De rechthebbende (eigenaar) huurt het graf van de gemeente voor een periode van 10, 20, 30, 40 of 50 jaar en kan deze periode na afloop de periode verlengen.

Kindergraf

Kindergraven zijn ook particuliere graven. Deze zijn voor kinderen tot 12 jaar.
Er is voor ouders natuurlijk geen verplichting om van een kindergraf gebruik te maken. Kinderen kunnen ook begraven worden in een graf voor ouder dan 12 jaar, maar dan tegen het volledige tarief. Hierdoor kan één van de ouders later bij hun kind begraven worden.

Het kopen van een kindergraf om volwassenen te begraven is niet mogelijk.

Keldergraven

Keldergraven zijn er in meerdere soorten en maten. Vanouds zijn het betonnen of gemetselde bouwwerken, gedeeltelijk ondergronds en gedeeltelijk bovengronds, ook wel grafkelders genoemd.
De begraafplaats heeft 2-persoons grafkelders.

Urnennis

Begraafplaats Lambalgen heeft een columbarium, die bestaat uit 2 urnenmuren, met nissen. Zij vallen onder de particuliere graven.
Deze nissen hebben ruimte voor 2 asbussen, kan in een sierurn. Er is ook gelegenheid voor het plaatsen van een klein bloemwerk. Het glazen deurtje, dat de nis afsluit, kan naar eigen wens bewerkt worden of vervangen worden door een afdeksteen.

Urnenkelder

Onder de particuliere graven vallen ook de urnenkelders. Dit zijn kleine betonnen graven, waarin na een crematie maximaal 2 asbussen kunnen staan. Als grafbedekking kunt u een kleine liggende steen of zwerfkei plaatsen.

Grafbedekkingen

De rechthebbenden van particuliere graven moeten het grafoppervlak en de grafbedekking behoorlijk onderhouden en als het nodig is herstellen.

Als de grafsteen binnen bepaalde maten valt, mag hij zonder vergunning geplaatst worden. Het moet wel gemeld worden. U stuurt hiervoor een mail naar begraven@scherpenzeel.nl met vermelding van naam en grafnummer. Graag ontvangen wij ook een tekening met de afmetingen van de grafsteen.

De graven met een liggende steen en staande steen zijn op een ander deel van de begraafplaats. Het is belangrijk om te kijken waar de overledene begraven moet worden. De maximale maten van de steen kunt u ook vinden in de nadere regels.

  • 2-persoons (gras) graven: hierop mag u alleen een staande steen plaatsen
  • 2-persoons (grind) graven: hierop mag u een volledige grafbedekking op plaatsen
  • 2-persoons keldergraven: hierop is het verplicht om een volledige grafbedekking te plaatsen. Keldergraven zijn graven met daarin een prefab betonnen bodem en wanden.

Asverstrooiingen

Verstrooiingen van as zijn alleen op de toegewezen plekken mogelijk. Nabestaanden krijgen de mogelijkheid om in overleg met de beheerder een gewenste verstrooiingsplaats te kiezen.

Rechthebbende of Gebruiker

Rechthebbende is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zeggenschap heeft over een particulier graf, een particulier (kelder-)urnengraf, een particuliere urnenplaats of een particuliere gedenkplaats
Gebruiker is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zeggenschap heeft over een algemeen graf of ruimte in een urnennis.
De gemeente heeft de adresgegevens van de rechthebbende of gebruiker nodig, zodat er altijd een bericht kan worden gestuurd bij verlenging van het eigendomsrecht van het graf of als er beschadigingen aan het monument zijn ontstaan. Geef dus uw adreswijziging aan de gemeente door als u verhuist. Dit kunt u doen door een mail te sturen aan begraven@scherpenzeel.nl

Overschrijving van verleende grafrechten

Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven.
Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het particuliere graf worden overgeschreven op naam van een andere persoon, dit moet wel binnen een termijn van 6 maanden gebeuren. Na dit termijn vervalt het recht aan de Gemeente Scherpenzeel.

Afstand doen van graven

Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf, ongebruikte graven inbegrepen. Van de ontvangst van zodanige verklaring doet het college schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

De gang van zaken over begraven en cremeren staat beschreven in de Wet op de Lijkbezorging. Voor het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen stelt de lokale overheid regels op, die van gemeente tot gemeente kunnen verschillen.

Deze regels zijn bij ons vastgelegd in de Beheerverordening.

Beheer begraafplaatsen

Beheerverordening, bij het onderwerp milieu, over het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen Glashorst en Lambalgen.

Nadere regels

In de nadere regels, bij het onderwerp milieu, vindt u extra informatie over openingstijden, afmetingen van het graf en grafmonumenten en de beplanting op het graf.

Contactgegevens

Als uw dierbare overleden is, wilt u graag zo snel mogelijk weten wanneer de overledene begraven kan worden. De plaatselijke uitvaartondernemers hebben het nummer van de begrafenistelefoon. Deze is op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 22.00 en in het weekend van 10.00 tot 22.00 uur bereikbaar.

Het e-mailadres van de beheerder van de begraafplaats is begraven@scherpenzeel.nl.
De eigenaar van de Aula is www.rijksenuitvaartzorg.nl

Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Scherpenzeel 2020