Vergadering Monumentencommissie

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht
 4. Vaststelling verslag vorige vergadering
 5. Actielijst
 6. Mededelingen
 7. Ingekomen stukken en aanvragen
 8. Uitgaande stukken en informatie
 9. Datum volgende vergadering
 10. Rondvraag
 11. Sluiting