Woonstede bouwt de komende vier jaar zeker 48 sociale huurwoningen in Scherpenzeel. En mogelijk 26 woningen in de eerste fase van De Nieuwe Koepel. Dit is een van de afspraken binnen de onlangs ondertekende prestatieafspraken tussen de gemeente Scherpenzeel, Woonstede en de Huurdersbond Ede e.o.

Voor 2022-2026 zijn nieuwe afspraken tussen de gemeente, Woonstede en Huurdersbond Ede e.o. gemaakt. Hierin leggen zij vast wat elk van hen bijdraagt aan de betaalbaarheid van wonen en hoe ze samen zorgen voor voldoende geschikte en duurzame woningen in leefbare wijken. De Woonvisie 2020-2030 is hiervoor de basis.

Duurzaam

Naast afspraken over de omvang en de beschikbaarheid van de sociale woningvoorraad, wordt steeds meer ingezet op de duurzaamheid van woningen. Zo is afgesproken dat er meer kennis wordt uitgewisseld over de warmtetransitie en verkennen Woonstede en de gemeente samen mogelijkheden om huurders te helpen energie te besparen.  Woonstede reserveert in de begroting middelen om de komende jaren aanvullende inzet op de aanleg van zonnepanelen te doen.

Senioren en zorg

Op het gebied van wonen en zorg zien Woonstede en  de gemeente dat er een grote opgave ligt om de groeiende groep senioren in de toekomst te huisvesten. Partijen zetten zich gezamenlijk in om doorstroming naar geschikte seniorenwoningen te stimuleren. Bouwplannen sluiten aan bij de grote behoefte aan seniorenwoningen en starterswoningen. De ambitie is ook om te zorgen voor de juiste woningen, voorzieningen en steunstructuur voor inwoners met een zorgbehoefte.

Spoedzoekers

In de prestatieafspraken 2022-2026 is dit jaar een nieuw onderwerp toegevoegd; de huisvesting van spoedzoekers (met urgentie). Gemeente en Woonstede werken dit thema en de relatie met flexwonen, de komende tijd uit. Met de verhoogde taakstelling voor huisvesting van statushouders wordt het een uitdaging om te blijven voldoen aan deze taakstelling. Voor de huisvesting van statushouders wordt de bouw van enkele  tijdelijke flexwoningen onderzocht.