We leven in een bijzondere periode. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zijn groot. Vooral ondernemers worden hard getroffen. We willen er, ook in deze bijzondere omstandigheden, voor onze ondernemers zijn. We leven met u mee en ondersteunen u, samen met deskundigen en vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, waar dat kan.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een lijst met vragen en antwoorden. Hopelijk staat ook úw vraag ertussen en is het antwoord voor u de gewenste informatie.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u méér informatie? U kunt dan contact opnemen met de coronadesk van het Ondernemersloket Barneveld waarbij de gemeente Scherpenzeel is aangesloten of bij het laatste nieuws landelijke maatregelen

Deze coronadesk is bereikbaar

  • op werkdagen telefonisch via (0342) 49 58 88 of 14 0342 (9.00 tot 13.00 uur).
  • op werkdagen per e-mail via ondernemersloket@scherpenzeel.nl  (9.00 tot 17.00 uur).
  • via de websites van onze gemeente en Barneveld.

Wat is de coronadesk?

 De gemeente Scherpenzeel is tijdelijk aangesloten bij de coronadesk. Dit is een tijdelijke uitbreiding van het Ondernemersloket de gemeente Barneveld. Via deze desk werken de gemeenten samen om vragen van ondernemers over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor hun bedrijfsvoering te beantwoorden. De coronadesk informeert en adviseert en biedt ondernemers een luisterend oor. 

Wat is het ‘Noodloket’ voor ondernemers?

Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna) helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende 3 maanden € 4.000 euro als noodvoorziening.

Het gaat bijvoorbeeld om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers.
De onderneming moet wel buiten de eigen woning staan. De precieze voorwaarden worden nog uitgewerkt.

 

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Het kabinet presenteerde dinsdag 17 maart jl. een maatregelenpakket voor ondernemers.
Niet alle maatregelen worden door de gemeente uitgevoerd:

  • Voor de maatregelen die de Rijksoverheid uitvoert (zoals door ministeries, het UWV of de Belastingdienst), moet u zich tot de Rijksoverheid wenden.
  • Voor de maatregelen die de gemeente uitvoert (zoals de uitvoering van Tozo) (tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers), kunt u zich bij de gemeente melden.

Bij verschillende vragen en antwoorden op deze pagina staat aangegeven wie de uitvoerende instantie is. Zo is het voor u snel duidelijk waar u zich kunt melden en hoe dat het beste kan.

De gemeente Scherpenzeel is in ieder geval verantwoordelijk voor de uitvoering van:

  • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers(Tozo), voorheen Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)
  • Bijzondere Bijstand (voor uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende kosten die niet kunnen worden voldaan uit het eigen vermogen en het inkomen (voor zover dat meer bedraagt dan de bijstandsnorm)
  • Minimaregelingen (voor bijvoorbeeld schoolkosten, sportabonnement, zwemlessen, computer voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 8-17)

Algemeen overzicht van financiële regelingen

Tijdelijke regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Tijdelijke regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Uitvoerende instantie: UWV.

Waar gaat het om?

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. De NOW is verruimd voor bedrijven en concerns die meerdere werkmaatschappijen hebben. Als een van de werkmaatschappijen te maken heeft met een omzetverlies van meer dan 20%, en de andere werkmaatschappijen gezond zijn, dan kan er alsnog aanspraak worden gemaakt op de NOW. In dat geval worden er wel extra voorwaarden gesteld. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

Rijksoverheid over Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Corona Overbruggingslening (COL)

Uitvoerende instantie: Regionale Ontwikkelings Maatschapijen (Oost-NL). Op 7 april kondigde het Kabinet aan € 100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL).

ROM Nederland over corona-overbruggingslening

Uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Uitvoerende instantie: Belastingdienst

Waar gaat het om?

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Belastingmaatregelen om ondernemers te helpen 

Verruiming van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Uitvoerende instantie: Ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties.

Waar gaat het om?

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft op 7 april besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar 10 miljard euro (was al verruimd op 17 maart 2020 van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro).
Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is met ingang van 7 april verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro

U kunt deze aanvragen tot 15 december 2021.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Uitvoerende instantie: Qredits.

Waar gaat het om?

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers, die geraakt worden door de coronaproblematiek, wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van 6 maanden en de rente tijdens deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

U kunt deze aanvragen tot 1 januari 2022.

Rijksoverheid over qredits

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Uitvoerende instantie: Ministerie van LNV.

Waar gaat het om?

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Sinds 10 april is de regeling ook beschikbaar voor visserij- en aquacultuurbedrijven.

U kunt deze aanvragen tot 31 december 2021.

Rijksoverheid over Borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven 

Waar kan ik terecht met vragen

Heeft u vragen over het coronavirus in het algemeen of de gevolgen ervan voor u als ondernemer?

U vindt meer informatie op de volgende plekken:

U vindt hieronder ook sectorspecifieke informatie: