We leven in een bijzondere periode. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zijn groot. Vooral ondernemers worden hard getroffen. We willen er, ook in deze bijzondere omstandigheden, voor onze ondernemers zijn. We leven met u mee en ondersteunen u, samen met deskundigen en vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen, waar dat kan.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een lijst met vragen en antwoorden. Hopelijk staat ook úw vraag ertussen en is het antwoord voor u de gewenste informatie.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u méér informatie? U kunt dan contact opnemen met de coronadesk van het Ondernemersloket Barneveld waarbij de gemeente Scherpenzeel is aangesloten.

Deze coronadesk is bereikbaar

 • op werkdagen telefonisch via (0342) 49 58 88 of 14 0342 (9.00 tot 13.00 uur).
 • op werkdagen per e-mail via ondernemersloket@scherpenzeel.nl  (9.00 tot 17.00 uur).
 • via de websites van onze gemeente en Barneveld.

Wat is de coronadesk?

 De gemeente Scherpenzeel is tijdelijk aangesloten bij de coronadesk. Dit is een tijdelijke uitbreiding van het Ondernemersloket de gemeente Barneveld. Via deze desk werken de gemeenten samen om vragen van ondernemers over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor hun bedrijfsvoering te beantwoorden. De coronadesk informeert en adviseert en biedt ondernemers een luisterend oor. 

Wat is het ‘Noodloket’ voor ondernemers?

Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna) helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende 3 maanden € 4.000 euro als noodvoorziening.

Het gaat bijvoorbeeld om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals schoonheidssalons en kappers.
De onderneming moet wel buiten de eigen woning staan. De precieze voorwaarden worden nog uitgewerkt.

 

Afbeelding steun- en herstelpakket economie en arbeidsmarkt

 

 

Winkels

 • Voor niet-essentiële winkels geldt maximaal 1 persoon per 5 m2.
 • en houdt 1,5 m afstand

Restaurants

 • Restaurants zijn gesloten van 24.00 - 6.00 uur
 • Geen entertainment, bijvoorbeeld live muziek of dj.
 • Let op: alleen zitplaatsen en 1,5 m afstand
 • Geen discotheken en nachtclubs.

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

Het kabinet presenteerde dinsdag 17 maart jl. een maatregelenpakket voor ondernemers.
Niet alle maatregelen worden door de gemeente uitgevoerd:

 • Voor de maatregelen die de Rijksoverheid uitvoert (zoals door ministeries, het UWV of de Belastingdienst), moet u zich tot de Rijksoverheid wenden.
 • Voor de maatregelen die de gemeente uitvoert (zoals de uitvoering van Tozo) (tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers), kunt u zich bij de gemeente melden.

Bij verschillende vragen en antwoorden op deze pagina staat aangegeven wie de uitvoerende instantie is. Zo is het voor u snel duidelijk waar u zich kunt melden en hoe dat het beste kan.

De gemeente Scherpenzeel is in ieder geval verantwoordelijk voor de uitvoering van:

 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers(Tozo), voorheen Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)
 • Bijzondere Bijstand (voor uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende kosten die niet kunnen worden voldaan uit het eigen vermogen en het inkomen (voor zover dat meer bedraagt dan de bijstandsnorm)
 • Minimaregelingen (voor bijvoorbeeld schoolkosten, sportabonnement, zwemlessen, computer voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 8-17)

Tijdelijke overbruggingsregelingzelfstandig ondernemers(Tozo)

Uitvoerende instantie: gemeente Barneveld in samenwerking met gemeente Scherpenzeel.

Waar gaat het om?

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandigen te ondersteunen, zodat zij met hun bedrijf kunnen doorgaan. Zelfstandig ondernemers die in de knel zijn gekomen door de coronacrisis, kunnen hun inkomen aangevuld krijgen tot het sociaal minimum. De strenge voorwaarden die normaal gelden voor deze steun zijn door het kabinet versoepeld. Zo is er bijvoorbeeld bij Tozo 1 tot Tozo 5 geen vermogenstoets.

Gemeente Barneveld voert voor de gemeente Scherpenzeel de Tozo en het Ondernemersloket uit. Voor meer informatie over de Tozo, aanvragen en wijzigingen doorgeven kijkt u op www.barneveld.nl/tozo . Voor vragen kunt u contact opnemen met tozo@barneveld.nl.


De feiten van nu over Tozo:

Doe alleen een aanvraag als u door de coronamaatregelen in financiële problemen komt. Dat is een moreel appèl vanuit het kabinet.

2 vormen van ondersteuning binnen de Tozo zijn:

 • Inkomensondersteuning, afhankelijk van inkomen en huishoudsituatie: maximaal € 1.536,34.
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-
 • Verplichte terugbetaling lening voor bedrijfskapitaal start op 1 januari 2022.

Tozo 5 loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Vanaf 1 juli 2021 kunt u een aanvraag doen voor Tozo 5. Ook als u eerder Tozo (1 t/m 4) heeft ontvangen, moet u opnieuw een aanvraag te doen voor Tozo 5. U kunt Tozo 5 ook met terugwerkende kracht aanvragen (net zoals tijdens de vorige Tozo perioden):

 • Als u de Tozo aanvraagt in augustus 2021, kan de uitkering misschien nog ingaan op 1 juli 2021;
 • Als u Tozo aanvraagt in september 2021, kan de uitkering misschien nog ingaan op 1 augustus 2021.

Er is geen vermogenstoets.

Wij proberen om binnen 4 weken een besluit over uw aanvraag te nemen.

Als u snel in financiële nood komt, kunt u een voorschot aanvragen. We proberen deze aanvraag binnen 2 weken af te handelen.

Wat moet ik doen?

Vul het online contactformulier in. Dit formulier is voor ondernemers uit de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld.
Kijk op www.scherpenzeel.nl/tozo / www.barneveld.nl/tozo  en/of de website van de Rijksoverheid over tijdelijke steun voor ZZP-ers 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK is een regeling voor huishoudens die door corona een terugval in hun inkomen hebben. Voor de mensen die hierdoor moeite hebben om hun vaste (privé) woonlasten te betalen. 

De TONK geldt van 1 januari tot en met 30 september 2021.

Meer informatie over het aanvragen van TONK 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Uitvoerende instantie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Waar gaat het om?

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Per 15 april is het aantal sectoren dat gebruik kan maken van de regeling uitgebreid. De sectoren die in aanmerking komen

Tijdelijke regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud(NOW)

Tijdelijke regeling Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud(NOW)

Uitvoerende instantie: UWV.

Waar gaat het om?

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. De NOW is verruimd voor bedrijven en concerns die meerdere werkmaatschappijen hebben. Als een van de werkmaatschappijen te maken heeft met een omzetverlies van meer dan 20%, en de andere werkmaatschappijen gezond zijn, dan kan er alsnog aanspraak worden gemaakt op de NOW. In dat geval worden er wel extra voorwaarden gesteld. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

Rijksoverheid over Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Corona Overbruggingslening(COL)

Uitvoerende instantie: Regionale Ontwikkelings Maatschapijen (Oost-NL). Op 7 april kondigde het Kabinet aan € 100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-OverbruggingsLening (COL).

ROM Nederland over corona-overbruggingslening

Uitstel van betaling belasting en verlaging boetes

Uitvoerende instantie: Belastingdienst

Waar gaat het om?

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Belastingmaatregelen om ondernemers te helpen 

Verruiming van de regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Uitvoerende instantie: Ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties.

Waar gaat het om?

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft op 7 april besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar 10 miljard euro (was al verruimd op 17 maart 2020 van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro).
Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is met ingang van 7 april verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro

Rijksdienst voor ondernemend Nederland 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Uitvoerende instantie: Qredits.

Waar gaat het om?

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers, die geraakt worden door de coronaproblematiek, wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van 6 maanden en de rente tijdens deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Rijksoverheid over qredits

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Uitvoerende instantie: Ministerie van LNV.

Waar gaat het om?

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Sinds 10 april is de regeling ook beschikbaar voor visserij- en aquacultuurbedrijven

Rijksoverheid over Borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven 

Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget

Het kabinet heeft besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn. Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Kan ik gebruik maken van de werktijdverkorting?

Uitvoerende instantie: Rijk

Tot 17 maart 2020 konden werkgevers een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen als er minstens 20% aan uren was weggevallen als direct gevolg van het coronavirus. Hierbij vergoedde het UWV maximaal 75% van de loonsom. De vergunning werd voor maximaal 4 perioden van 6 weken toegekend en was aan een aantal voorwaarden onderworpen.

Het kabinet heeft de regeling voor werktijdverkorting per 17 maart 2020 vervangen door een nieuwe regeling ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid’ (NOW). Hierdoor is het per voornoemde datum niet meer mogelijk om een werktijdverkorting aan te vragen.

Bestaande aanvragen worden omgezet in een aanvraag voor de NOW. De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. De minister komt met nadere informatie met betrekking tot de procedure voor de aanvraag.
Bron: Schuiteman Accountants & Adviseurs

Waar kan ik terecht met vragen

Heeft u vragen over het coronavirus in het algemeen of de gevolgen ervan voor u als ondernemer?

U vindt meer informatie op de volgende plekken:

U vindt hieronder ook sectorspecifieke informatie:

Algemeen overzicht van financiële regelingen