In de komende periode is er op verschillende manieren de kans voor inwoners en beide gemeenten (Scherpenzeel en Barneveld) om reacties te geven op het plan van Gedeputeerde Staten (GS). De inwonerspeiling in Scherpenzeel, de peiling van de provincie door Kieskompas en door een zienswijze (reactie) in te dienen.

In de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) staat welke stappen er doorlopen moeten worden bij een gemeentelijke herindeling. Alle zienswijzen die binnenkomen bij GS (inclusief de uitslagen van de peilingen) worden meegenomen bij het opstellen van het vervolg op het herindelingsontwerp: het herindelingsadvies. Het concept-herindelingsadvies legt Gedeputeerde Staten ter vaststelling voor aan Provinciale Staten (zoals de gemeenteraad in een gemeente) van de provincie Gelderland, waarschijnlijk begin juli 2021.

Uiteindelijk bepaalt Provinciale Staten of dit ook het advies is dat de provincie Gelderland aan de minister van Binnenlandse Zaken gaat uitbrengen. Provinciale Staten kan een ander standpunt innemen dan het college van GS. Na ontvangst van zo’n advies moet de minister beslissen of hij/zij een wetsvoorstel voor herindeling naar de Tweede Kamer gaat sturen. Dan gaat dit advies daarna naar de Tweede en Eerste Kamer, die uiteindelijk beslissen of de herindeling doorgaat.