Voor verschillende locaties in Scherpenzeel zijn aanvragen ingediend voor een openbare locatie voor het opladen van elektrische auto’s: een e-laadpaal. Hiervoor heeft van 6 september 2021 tot 18 oktober 2021 een ontwerp-verkeersbesluit ter inzage gelegen, waarop zienswijzen konden worden ingebracht.

Rekening houdend met de ingediende zienswijzen heeft het college besloten de volgende parkeervakken als oplaadpunt aan te wijzen:

  • Dorpsstraat: een parkeervak ter hoogte van nr. 171a
  • Beukenlaan: een parkeervak ter hoogte van Beukenlaan 19
  • Holevoetplein: een parkeervak in de halve cirkel-parkeervakken nabij nr. 284
  • Lunterse Beekweg: een parkeervak in de haakse parkeervakken ten noorden van Lunterse Beekweg 11
  • Ereprijslaan: een parkeervak in de in de parkeervakken naast nr. 12
  • De Eng: een parkeervak in de parkeervakken ten oosten van De Eng 8

Het verkeersbesluit hiervoor is gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad van 13 januari 2022.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u beroep instellen. Het instellen van beroep is alleen mogelijk door belanghebbenden die op het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren hebben gebracht of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat ze geen zienswijze naar voren hebben gebracht. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt 6 weken, gerekend vanaf de dag na publicatie van het besluit in de digitale Staatscourant. U kunt beroep instellen bij de rechtbank Arnhem, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.