Update 28 juni 2021 - Brief aan GS 'Herindeling zonder plus'

Brief van het College van B& W aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland over de voorgenomen herindeling zonder plus.

Update 2 juli 2021 - Validatie Kadernota Scherpenzeel 2022

Dr. AJWM (Jan) Verhagen was opnieuw bereid een externe validatie voor ons uit te voeren. Wij hechten grote waarde aan zijn oordeel als expert gemeentefinanciën. Vanuit zijn betrokkenheid bij de VNG-discussie over rijksbijdragen sociaal domein en herverdeling gemeentefonds kan hij onze financiële positie bovendien duiden in breder perspectief.

Update 6 juli 2021 - Spannende dag, brief van burgemeester

Het college van B&W heeft zich de afgelopen tijd volop ingezet om de besluiten van onze gemeenteraad, en de uitkomst van het referendum recht te doen. En dat zullen we de komende tijd blijven doen, als dat nodig mocht blijken.

Tegelijkertijd moeten we ook rekening houden met het scenario dat de Eerste Kamer in de zomer van 2022 zou kunnen besluiten dat er wel een herindeling komt. In dat scenario willen we ervoor zorgen dat het dorp er zo goed en sterk mogelijk uit komt. Dat is ook onze verantwoordelijkheid als bestuur.

Wij willen u laten weten dat wij – ongeacht de uitkomst van het debat in Provinciale Staten – gewoon door gaan met ons dagelijks werk voor onze inwoners, organisaties en ondernemers.

Daarnaast proberen we onze gemeente voor te bereiden op zowel een zelfstandige toekomst als op herindeling. We hebben de gemeenteraad daarom gevraagd om budget beschikbaar te stellen voor beide scenario’s. Dit is geen eenvoudige route, en vraagt een hoop van ons als bestuurders, en van onze ambtenaren. Maar wij voelen ons verplicht om alle inwoners, voorstanders van zelfstandigheid en van herindeling, het vertrouwen te geven dat Scherpenzeel linksom of rechtsom sterk is en blijft. Welk besluit er ook valt.

We kunnen ons indenken dat dit vragen bij u oproept, of dat u behoefte heeft om hierover met ons in gesprek te gaan. Aarzelt u niet en mail naar toekomstvisie@scherpenzeel.nl of meld u aan voor het eerstvolgende wethoudersspreekuur op 12 juli door een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl.

Namens het college van B&W,
Burgemeester Eppie Klein

Update 21 april 2021 - zienswijze Scherpenzeel op herindelingsontwerp vastgesteld

In de 46 pagina’s tellende zienswijze zet de gemeente Scherpenzeel de ambities en opgaven voor Scherpenzeel uiteen, en de keuzes die daarin zijn gemaakt door de inwoners en de gemeenteraad. Ook wordt beargumenteerd dat de noodzaak voor een gedwongen herindeling ontbreekt. Zolang er geen evident bestuurskrachtprobleem is, waarvoor gemeenten geen oplossing kunnen vinden, zijn gemeenten immers autonoom en vrij om hun eigen keuzes te maken.

Vervolgens wordt ingegaan op het herindelingsontwerp van GS. Alhoewel het voorstel een aantal positieve elementen bevat, waarvoor zeker waardering is, is Scherpenzeel van mening dat het onvoldoende garanties bevat op het punt van zeggenschap, instandhouding van voorzieningen, financiën en maatwerk dienstverlening. Daarbij komt dat de zelfstandige koers naar mening van de gemeente Scherpenzeel de beste manier is om de ambities en opgaven van Scherpenzeel te realiseren. Scherpenzeel kiest daarom het beste van twee werelden: samenwerken als dat effectiever is, maar zelfstandig blijven, om het verschil te kunnen maken voor de eigen inwoners, bedrijven en instellingen.

Aansluitend wordt betoogd dat het proces niet voldeed aan de kwaliteitscriteria van de Minister en van het Beleidskader Herindeling. Scherpenzeel vindt bovendien dat een andere uitkomst zeer goed denkbaar was geweest, maar ervaart dat de gemeente door de provinciale regieneming gehinderd is in het werken aan de eigen opgaven.

Scherpenzeel constateert dat draagvlak voor herindeling ontbreekt, en roept PS, de minister en de Tweede en Eerste Kamer op om, in plaats van ‘opschalen zonder dringende reden of draagvlak’, te kiezen voor kernwaarden als behoorlijk bestuur, dienstbaar leiderschap en democratische legitimiteit. En dus voor de ruimte om als zelfstandige gemeente de eigen toekomst vorm te geven. 

De zienswijze is daarmee in lijn met de uitkomst van de inwonerpeiling van 17 maart jl., waarbij 82% van de inwoners van Scherpenzeel voor een zelfstandige toekomst koos, wijst Scherpenzeel het herindelingsontwerp van de hand.

De zienswijze is met een meerderheid (fracties GemeenteBelangen Scherpenzeel en SGP) door de gemeenteraad aangenomen. Een minderheid in de raad (fracties CDA, CU en Pro Scherpenzeel) geeft de voorkeur aan herindeling met Barneveld. Uiteindelijk beslist het Rijk hierover.

Motie in-het-geval-dat

Naast de zienswijze heeft de raad een motie aangenomen, met diezelfde 8-5 meerderheid (GBS en SGP voor, CDA, CU en Pro tegen), voor het geval de provincie het voorstel voor herindeling door wil zetten aan de Minister. De fracties van Gemeentebelangen en SGP zijn van mening er meer garanties moeten komen voor de toekomst van Scherpenzeel binnen de nieuwe gemeente. Een lichte herindeling wordt afgewezen, de zeggenschap van Scherpenzeel binnen het kernenbeleid moet geborgd worden, de voorzieningen en maatwerk-dienstverlening moeten in stand worden gehouden en beide gemeenten moeten in financiële zin ‘schoon door de poort’. Het College van Scherpenzeel wordt opgeroepen zich hier zowel in de zienswijzeprocedure, als in het daarop volgende traject, voor in te spannen. De fracties van CDA, CU en Pro zijn van mening dat deze motie overbodig is omdat dit al afdoende is verwoord in het herindelingsontwerp.

Update 26 maart 2021 - concept Zienswijze

Het concept-Zienswijze is door het College van B&W op 26 maart goedgekeurd en de raad bespreekt deze op 21 april 2021.

Update 26 februari 2021 - College lanceert publiekssamenvatting zelfstandige koers

In het koersdocument beschrijft het college hoe de gemeente Scherpenzeel, juist door zelfstandig te blijven, er voor wil zorgen dat de wensen en ambities uit de Toekomstvisie 2030 worden bereikt.

Dit koersdocument is een overzichtelijke samenvatting van alle plannen en documenten die zijn uitgewerkt na het besluit van de gemeenteraad om verder te werken aan de zelfstandige toekomst van de gemeente........... lees verder

Ook presenteert het college een geactualiseerde argumentenkaart

De argumentenkaart 2021 geeft weer wat volgens het college de voor- en nadelen van zowel het plan van de gemeente als van het voorstel van de provincie zijn, en op basis van welke argumenten we tot de conclusie komen dat zelfstandigheid de beste, meest logische en efficiëntste manier is om de doelen van Scherpenzeel te bereiken.

Update 9 februari 2021 - Ter inzagelegging Herindelingsontwerp en start zienswijzeprocedure

Ter inzagelegging herindelingsontwerp Scherpenzeel en Barneveld

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 26 januari 2021 het herindelingsontwerp voor de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld vastgesteld. Het ontwerp ligt vanaf 9 februari 2021 tot en met 6 april 2021 ter inzage. Iedereen die dat wil kan tijdens deze periode een zienswijze (reactie) indienen op het herindelingsontwerp

Wat is een herindelingsontwerp?

Het herindelingsontwerp beschrijft de fusieplannen zoals Gedeputeerde Staten die heeft uitgewerkt. In dit ontwerp staat bijvoorbeeld de huidige situatie van beide gemeenten beschreven, de argumentatie (onderbouwing) voor een fusie en een beschrijving op hoofdlijnen van hoe de eventuele nieuwe gemeente eruit zou kunnen zien.

Dit herindelingsontwerp is een stap in het traject waarin uiteindelijk zal worden besloten of de gemeente definitief zelfstandigheid blijft of wordt heringedeeld (en zo ja hoe). Het betekent dus niet dat deze plannen sowieso uitgevoerd gaan worden. Dit hangt af van de reacties die er vanuit de gemeentebesturen en inwoners binnenkomen en van de besluiten die in de vervolgprocedure worden genomen.  

Terinzagelegging

Het herindelingsontwerp van Gedeputeerde Staten voor de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld ligt vanaf 9 februari 2021 tot en met 6 april 2021 ter inzage. Het herindelingsontwerp (en bijbehorende bijlagen) is digitaal te raadplegen onderaan dit bericht (of via documenten) en via de website van de provincie: www.Kijkopscherpenzeel.nl(externe link)

U kunt het document (en bijbehorende bijlagen, zoals de herindelingsscan en de publiekssamenvatting) ook inzien op het gemeentehuis:

 • Gemeente Scherpenzeel, Stationsweg 389a, Scherpenzeel

In verband met Covid-19 is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend voor publiek. Voor het inzien van het herindelingsontwerp dient u daarom vooraf een afspraak te maken via het secretariaat: (033) 277 23 24.

Zienswijze indienen

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. In de zienswijze geeft u aan wat u vindt van het herindelingsontwerp en waarom. U stuurt uw zienswijze naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:

 • Digitaal:
  U kunt uw zienswijze digitaal versturen per e-mail via post@gelderland.nl met als onderwerp: zienswijze herindelingsontwerp Barneveld – Scherpenzeel en zaaknummer 2021 – 000982.
   
 • Schriftelijk:
  Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van: zienswijze herindelingsontwerp Barneveld–Scherpenzeel en zaaknummer 2021-000982.
   
 • Mondeling:
  Voor een mondelinge zienswijze kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak maken via het klantcontactcentrum van de provincie Gelderland via 026 – 359 99 99.

Vervolg

In de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) staat welke stappen er doorlopen moeten worden bij een gemeentelijke herindeling. De reactienota (een document waarin alle reacties die zijn binnengekomen worden gebundeld) maakt onderdeel uit van het herindelingsadvies, het vervolg op het herindelingsontwerp. Dit concept-herindelingsadvies leggen Gedeputeerde Staten ter vaststelling voor aan Provinciale Staten (zoals de gemeenteraad in een gemeente) van de provincie Gelderland, naar verwachting begin juli 2021.

Uiteindelijk bepaalt Provinciale Staten (het hoogste orgaan van de provincie, zoals in een gemeente de gemeenteraad) of dit ook het advies is dat de provincie Gelderland aan de minister van Binnenlandse Zaken gaat uitbrengen. Provinciale Staten kan een ander standpunt innemen dan het college van GS. Op basis van zo’n eventueel advies moet de minister beslissen of hij/zij een wetsvoorstel voor herindeling naar de Tweede Kamer gaat sturen. Dan volgt nog het wetgevingsproces in Tweede en Eerste Kamer.

Vraag het de gemeente

Heeft u vragen aan het college of aan de burgemeester? U kunt deze stellen via de burgemeester door een e-mail te sturen aan vraagdeburgemeester@scherpenzeel.nl of via de (extra) wethouder spreekuren:

 • Maandag 15 februari vanaf 19.00;
 • Maandag 22 februari vanaf 19.00;
 • Maandag 8 maart vanaf 19.00;
 • Maandag 22 maart vanaf 19.00.

Door de maatregelen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen is het wethoudersspreekuur voorlopig digitaal. Wilt u gebruikmaken van dit spreekuur, dan meldt u zich aan via een e-mail naar bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl. U ontvangt dan een link waarmee u met de wethouders kunt beeldbellen.

Informatiebijeenkomsten van de provincie

De provincie organiseert een aantal openbare digitale bijeenkomsten om inwoners te informeren over het herindelingsontwerp. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk, dus zowel voor de inwoners van Scherpenzeel als voor de inwoners van de gemeente Barneveld.

Presentatie

Op 2 en 4 maart a.s. is er een digitale presentatie over de inhoud van het herindelingsontwerp. U kunt die avonden kijken, luisteren en vragen stellen in de chat. Tijdens de bijeenkomsten zijn commissaris van de Koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink aanwezig. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur.

Groepsgesprekken

In groepsgesprekken kunt u met maximaal 15 personen, na een korte inleiding, in gesprek met medewerkers van de provincie over de inhoud van het herindelingsontwerp. De data voor de groepsgesprekken zijn:

 • Maandag 8 maart 16.00 – 17.00 uur en van 19.30 – 20.30 uur
 • Dinsdag 9 maart 16.00 – 17.00 uur en van 19.30 – 20.30 uur
 • Donderdag 11 maart 19.30 – 20.30 uur.

Aanmelden

U kunt zich voor de bijeenkomsten aanmelden via kijkopscherpenzeel@gelderland.nl. Kort van tevoren ontvangt u een link naar de digitale bijeenkomst(en) waarvoor u zich heeft aangemeld vanuit de provincie.

Update 12 januari 2021 - Reactie college op besluit tot gedwongen herindeling GS

Geen kern heeft zoveel zelfbeschikkingsrecht als een zelfstandig dorp

Vandaag heeft Gedeputeerde Staten (GS) besloten in te zetten op een gedwongen herindeling. Het college is zeer verontwaardigd over het genomen besluit. ‘Wij hadden oprecht gehoopt dat GS door de gesprekken van de laatste tijd en door de kritische rapporten tot een ander inzicht was gekomen. Wij hebben steeds commitment gegeven voor een duurzaam, gelijkwaardig partnerschap, en hebben de investeringen gedaan die nodig waren voor een toekomstbestendige gemeente. Ondanks alle inspanningen van Scherpenzeel het afgelopen jaar, is er blijkbaar niets veranderd. De vooringenomen koers van GS is nu werkelijkheid geworden. Het college zal zich nu tot PS en tot de minister wenden.

Polarisatie

In de afgelopen periode hebben zowel Barneveld als Scherpenzeel aangegeven open te staan voor samenwerking. Het college betreurt het dat de provincie dit niet heeft gesteund en gestimuleerd, maar eerder heeft verstoord. ‘Dit proces heeft al genoeg kapot gemaakt. Liever hadden we nu de verbinding gezocht, en de samenwerking met Barneveld in een ontspannen situatie. Van polarisatie wordt niemand beter. We worden opnieuw in het defensief gedwongen. Dat had zeker niet onze voorkeur, maar dit besluit laat ons geen keuze.’

Garanties

De noodzaak voor herindeling is niet aangetoond, er is geen duidelijke onderbouwing, en wij vinden de variantenanalyse ontoereikend. Bovendien wordt er niets gedaan met de kritische rapporten. Ook hebben we nog altijd geen garanties voor de Scherpenzeelse voorzieningen, ook niet in financiële zin.  

Een zelfstandig dorp heeft de meeste zelfbeschikking

De ‘variant 3 plus’ zoals door de provincie benoemd, biedt eveneens geen enkele garantie. Juist nu heeft Scherpenzeel als dorp de meeste zeggenschap die je kunt krijgen: zelfstandigheid. In zo’n plus variant zien wij geen toegevoegde waarde voor Scherpenzeel. ‘Zelfstandigheid is geen doel op zich maar de beste manier om de ambities van Scherpenzeel te bereiken: regie over ons voorzieningenniveau en de dienstverlening in Scherpenzeel, en een bestuur dat dicht bij de inwoners staat.’ aldus het college.

Zienswijzen

Scherpenzeel blijft dus van mening dat herindeling een slechte oplossing is voor een niet-bestaand probleem.

Scherpenzeel richt zich nu dan ook op de zienswijzenprocedure, die overigens ook voor inwoners open staat. ‘We denken, gezien alle analyses, en de  rapporten tot op heden, dat we goede argumenten hebben, die hout snijden in het licht van de landelijke richtlijnen (het Beleidskader Herindeling). Daarbij komt dat de rapporten van Elzinga en Frissen stellen dat GS vooringenomen is geweest, en dat dit proces gestopt had moeten worden.’

Tot nu toe zijn de Scherpenzeelse bezwaren nog niet inhoudelijk behandeld. ‘Dat wordt nu hoog tijd. We zullen de ruimte die de zienswijzenprocedure biedt benutten, en naast PS ook de minister vragen om de regie naar zich toe te trekken.’

Vervolg

Op korte termijn zal Scherpenzeel haar inwoners informeren over de voorstellen van de provincie. Het Herindelingsontwerp, dat GS eind deze maand zal presenteren, wordt ter inzage gelegd, en eenieder krijgt de kans om zienswijzen in te dienen bij GS.

Het college zal een voorstel voor eigen zienswijzen aan de gemeenteraad aanbieden. Na afronding van de zienswijzenprocedure buigt Provinciale Staten (PS) zich over het Herindelingsadvies.

Als PS het standpunt van GS overneemt is vervolgens de minister aan zet. Zij wint advies in bij de Raad van State en besluit, aan de hand van het Beleidskader Herindeling, of zij wel of geen wetsvoorstel indient. De Tweede en Eerste Kamer zullen uiteindelijk over dit wetsvoorstel beslissen