Een bestemmingsplan is een kaart van een gebied met een bijbehorende beschrijving. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld waar woningen mogen staan, wat winkelgebied is en welke gebieden groen zijn

Procedure vaststellen bestemmingsplan

Omdat er rechten en plichten uit het bestemmingsplan voortvloeien, bestaat er een wettelijke procedure voor het vaststellen van een bestemmingsplan. U kunt hier invloed op uitoefenen. Dit gaat als volgt:

  • De gemeente maakt een voorontwerp bestemmingsplan. In deze periode kiest de gemeente er vaak voor inwoners, ondernemers en belanghebbenden te betrekken.
  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit plan is 6 weken lang in te zien bij de gemeente of via www.ruimtelijkeplannen.nl . De periode wordt vooraf bekend gemaakt op de gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant, de gemeentelijke website en de Staatscourant.
  • Belanghebbenden kunnen tijdens die 6 weken hun mening (zienswijze) geven over het plan. De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Scherpenzeelse krant.
  • Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De herziening van een bestemmingsplan vraagt een zorgvuldige procedure. Deze procedure duurt gemiddeld een jaar.

Kijk ook bij