Een bestemmingsplan is een kaart van een gebied met een bijbehorende beschrijving. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld waar woningen mogen staan, wat winkelgebied is en welke gebieden groen zijn

Procedure vaststellen bestemmingsplan

Er bestaat een wettelijke procedure voor het vaststellen van een bestemmingsplan. U kunt hier invloed op uitoefenen. Dit gaat als volgt:

  • De ontwikkelaar maakt samen met ons een voorontwerp bestemmingsplan. Dit plan is 6 weken bij ons in te zien. In deze periode  kunnen inwoners, ondernemers en belanghebbenden op het plan reageren.
    Daarna bekijken wij de ingekomen reacties of het plan wordt aangepast.
  • De ontwikkelaar maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit plan is 6 weken lang bij ons in te zien of via www.ruimtelijkeplannen.nl . De periode wordt vooraf bekend gemaakt op de gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant, onze website en het Gemeenteblad.
  • Belanghebbenden kunnen tijdens die 6 weken hun mening (zienswijze) geven over het plan. De gemeenteraad stelt daarna het bestemmingsplan vast. Dit besluit publiceren we in de Scherpenzeelse krant.
  • Bent u het niet eens met het vastgestelde bestemmingsplan, dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De herziening van een bestemmingsplan vraagt een zorgvuldige procedure. Deze procedure duurt gemiddeld een jaar.

Kijk ook bij