Updates

Home > Toekomstvisie > Updates

Updates

 • Update 28 juni 2021 - Brief aan GS 'Herindeling zonder plus'

  Brief van het College van B& W aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland over de voorgenomen herindeling zonder plus.

 • Update 2 juli 2021 - Validatie Kadernota Scherpenzeel 2022

  Voor de eigen oordeelsvorming van onze gemeenteraad over de financiële perspectieven en beleidskeuzes voor Scherpenzeel (in beide sporen van het Tweesporenbeleid) heeft het college van B&W besloten te investeren in een onafhankelijke validatie van onze Kadernota... lees verder

 • Update 6 juli 2021 - Spannende dag, brief van burgemeester

  Beste inwoners,

  Vandaag besluiten Provinciale Staten (PS) van de provincie Gelderland over de vraag of zij de minister zullen adviseren om een wetsvoorstel voor te gaan bereiden voor herindeling met Barneveld. Alhoewel de minister op basis van dat advies een eigen afweging gaat maken, en het uiteindelijk aan de Eerste en Tweede Kamer is om over herindeling te beslissen, is dit toch een spannende dag............ lees verder

 • Update 21 april 2021 - zienswijze Scherpenzeel op herindelingsontwerp vastgesteld

  Op 21 april heeft de gemeenteraad van Scherpenzeel de zienswijze van de gemeente Scherpenzeel op het herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel van de provincie Gelderland vastgesteld. ............ lees verder

 • Update 26 maart 2021 - concept Zienswijze

  Het concept-Zienswijze is door het College van B&W op 26 maart goedgekeurd en de raad bespreekt deze op 21 april 2021.

 • Update 26 februari 2021 - College lanceert publiekssamenvatting zelfstandige koers

  In het koersdocument beschrijft het college hoe de gemeente Scherpenzeel, juist door zelfstandig te blijven, er voor wil zorgen dat de wensen en ambities uit de Toekomstvisie 2030 worden bereikt.

  Dit koersdocument is een overzichtelijke samenvatting van alle plannen en documenten die zijn uitgewerkt na het besluit van de gemeenteraad om verder te werken aan de zelfstandige toekomst van de gemeente........... lees verder

 • Update 9 februari 2021 - Ter inzagelegging Herindelingsontwerp en start zienswijzeprocedure

  Ter inzagelegging herindelingsontwerp Scherpenzeel en Barneveld

  Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 26 januari 2021 het herindelingsontwerp voor de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld vastgesteld. Het ontwerp ligt vanaf 9 februari 2021 tot en met 6 april 2021 ter inzage. Iedereen die dat wil kan tijdens deze periode een zienswijze (reactie) indienen op het herindelingsontwerp. ...............Lees verder

 • Update 12 januari 2021 - Reactie college op besluit tot gedwongen herindeling GS

  Geen kern heeft zoveel zelfbeschikkingsrecht als een zelfstandig dorp

  Vandaag heeft Gedeputeerde Staten (GS) besloten in te zetten op een gedwongen herindeling. Het college is zeer verontwaardigd over het genomen besluit. ‘Wij hadden oprecht gehoopt dat GS door de gesprekken van de laatste tijd en door de kritische rapporten tot een ander inzicht was gekomen. Wij hebben steeds commitment gegeven voor een duurzaam, gelijkwaardig partnerschap, en hebben de investeringen gedaan die nodig waren voor een toekomstbestendige gemeente. Ondanks alle inspanningen van Scherpenzeel het afgelopen jaar, is er blijkbaar niets veranderd. De vooringenomen koers van GS is nu werkelijkheid geworden. Het college zal zich nu tot PS en tot de minister wenden. Lees verder

 • Update 8 december 2020: Scherpenzeel brengt eigen analyse in en dringt aan op duidelijkheid

  Op dinsdagavond 8 december hebben de voltallige delegaties van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld en de provincie Gelderland aan tafel gezeten,  als onderdeel van het open overleg.

  Voor Scherpenzeel was de belangrijkste reden om alsnog deel te nemen aan het overleg de overtuiging dat het hoogste tijd is dat de rust wederkeert, zodat er gewerkt kan worden aan de toekomst.................. lees verder

 • Update 4 december - Gemeenteraad in gesprek over rapport Frissen

  De gemeenteraad, het college en de opstellers van het rapport gaan woensdag 9 december in gesprek tijdens een extra raadsbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst is er allereerst ruimte voor vragen en toelichting op de inhoud van het rapport. Ook gaan de gemeenteraad en het college in gesprek over de conclusies en aanbevelingen. De bijeenkomst is live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel.

  Live-meekijken met gesprek over rapport Frissen

  Donderdag werd het rapport van de commissie-Frissen overhandigd aan de waarnemend-voorzitter van de raad, Maarten Zwankhuizen............ lees verder

 • Update 1 december 2020 - College wil praten over duurzame samenwerking

  Sinds oktober jongstleden zijn Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland en Burgemeester en Wethouders van Barneveld samen in gesprek in het ‘Open Overleg’ in het kader van de door GS gestarte artikel 8 wet Arhi procedure. Scherpenzeel levert als agendalid gevraagde informatie, maar geen ambtelijke of bestuurlijke bijdrage. GS en enkele raadsfracties hebben er op aangedrongen dat wij alsnog zouden aanschuiven in het Bestuurlijk Overleg.De niet-ontvankelijk verklaring van onze bezwaren leidde tot heroverweging van onze deelname aan het Open Overleg. Helaas zijn wij nog steeds van mening, dat met onze inbreng weinig wordt gedaan. Ook een objectieve vergelijking van de scenario’s ligt er nog altijd niet.. ........ lees verder

 • Update 27 november 2020 - memo advies Elzinga

  Zoals beschreven in raadsmemo 2020-98 heeft het college onderzocht welke mogelijkheden openstaan die gaan over het ‘Open Overleg’  en de door Gedeputeerde Staten gestarte artikel 8 wet arhi procedure. Wij hebben o.a. advies gekregen van prof. mr. dr. D.J. Elzinga.

  Advies prof. Elzinga

  Prof. Elzinga zegt dat er inderdaad geen juridische weg is om naleving van het Beleidskader af te dwingen, en geeft de volgende adviezen:...... lees verder

 • Update 13 november 2020 - Raadsmemo B&W op besluit op bezwaar GS

  Achtergrond bezwaar

  Zoals u weet vinden wij dat provinciale regieneming over de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel niet te rechtvaardigen is in het licht van de voorwaarden die het Beleidskader stelt. Met het bezwaar tegen het besluit van GS, en het verzoek aan de Minister, wilde het College van Scherpenzeel naleving van het Beleidskader afdwingen.

  Geen inhoudelijke behandeling

  Nadat eerder de minister oordeelde dat ons schorsingsverzoek niet ontvankelijk was, heeft ook de Commissie voor de Rechtsbescherming nu geconcludeerd dat het besluit van GS niet voor bezwaar open staat. GS heeft dit advies een op een overgenomen. ....... lees verder

 • Update 5 november 2020 - Open brief aan Barneveld

  Aan de inwoners en het gemeentebestuur van Barneveld

  Beste Barnevelders,

  Als buren willen we er niet alleen voor elkaar zijn als de nood het hoogst is (zoals bij onze samenwerking in de Corona-pandemie) maar zijn we ook uit op een goede lange termijn-relatie als buren, en binnen onze ‘buurt’, de regio. Dat begint bij op feiten gebaseerde uitlatingen, en bij een onbevooroordeelde, frisse blik, en bij een open dialoog waarin meningen kunnen worden gewisseld op basis van openheid en respect. Van ons naar u, en andersom. In deze open brief willen we u daarom informeren over de feitelijke achtergronden en onze intenties. We hopen dat dit bijdraagt aan wederzijds begrip, en aan het bouwen aan onze toekomstige relatie.

  Misvattingen

  Over Scherpenzeel wordt nogal wat beweerd. .....Lees verder voor de hele brief

 • Oktober 2020: Ruimte voor ambities en investeringen: sluitende meerjarenbegroting 2021-2024

  Scherpenzeel is trots op een sluitende Programmabegroting 2021-2024. Er gaat in deze begroting in 2021 ruim 28 miljoen om. Dat is veel geld, waarmee we in de periode tot en met 2024 heel veel mooie en goede dingen kunnen doen voor ons dorp. Als college willen wij innoveren en investeren (nieuw), en beheren en behouden (oud). Daarmee zeggen wij al in oktober: gelukkig oud en nieuw! 

  Lees verder

 • Update 6 oktober 2020 - Brief aan alle inwoners

  Wethouder Izaäk van Ekeren was vandaag (dinsdag 6 oktober), namens het college, op het provinciehuis in Arnhem. Hij bracht daar een bezoek aan de Commissie voor de Rechtsbescherming, om het ingediende bezwaar tegen het besluit van de provincie toe te lichten. Hij heeft daar het bezwaar van het college tegen het opstarten van de ARHI-procedure nog een keer uitvoerig toegelicht.

  Lees verder 

 • Update 1 oktober 2020 - Scherpenzeel doet niet mee aan Open Overleg

  Scherpenzeel kiest er voor om niet mee te doen met het Open Overleg tussen Provincie, Barneveld en Scherpenzeel over de toekomst van onze gemeente. Deze
  moeilijke beslissing is vanmorgen genomen door het Scherpenzeelse college na een overleg met het college van Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Gelderland. Het Scherpenzeelse gemeentebestuur gaat nu zelf verder werken aan onze maatschappelijke en bestuurlijke opgaven.

  Lees verder

 • Update 16 juli 2020 - College vraagt om vernietiging besluit start herindelingsprocedure

  Op 16 juli heeft het College van B&W aan de Minister van Binnenlandse Zaken gevraagd of zij het besluit van de provincie om een herindelingsprocedure te starten voor ‘schorsing en vernietiging’ wil voordragen bij de Kroon. Binnen de nieuwe herindelingsregels (het Beleidskader arhi) moet namelijk voor de start van een herindelingsprocedure worden aangetoond dat er een duidelijke noodzaak is.

  Lees verder

 • Update 3 september 2020 - Stand van zaken

  Tijdens het zomerreces hebben ontwikkelingen rondom de Toekomstvisie niet stilgestaan. U leest in deze update meer over de stand van zaken van nu.

 • Update 13 juli 2020 - Minister pleit voor partnerschap en opgaven centraal

  Op woensdag 8 juli heeft het college van B&W gesproken met de minister van Binnenlandse Zaken over de toekomst van Scherpenzeel. De minister heeft eveneens die dag gesproken met de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland over de toekomst van Scherpenzeel.

  Lees verder

 • Update 6 juli 2020 - Uitslag inwonerspeiling: grote voorkeur voor zelfstandigheid’

  De inwoners van Scherpenzeel hebben zich in een inwonerpeiling in meerderheid uitgesproken voor een zelfstandig Scherpenzeel. Uit de 4630 ingeleverde geldige stembiljetten blijkt dat 86,91% de voorkeur geeft aan zelfstandigheid. De totale opkomst is 58,88%.  

  Lees verder

 • Update 23 juni 2020 - Herindelen of zelfstandig? Wat wilt u?

  Vorige week heeft het college de kadernota vastgesteld. In de kadernota staat hoe de gemeente het voorzieningenniveau in Scherpenzeel en de dienstverlening de komende jaren gaat betalen.

  Lees verder

 • Update 3 juni 2020 - Antwoorden op meestgestelde vragen webinars kadernota

 • Update 6 april 2020 - Scherpenzeel verontwaardig over doelredenering provincie

  De sluitende meerjarenbegroting, het uitgewerkte, haalbare plan voor de noodzakelijke organisatieversterking en de garanties voor het behoud van voorzieningen die voor de inwoners van Scherpenzeel zo belangrijk zijn, dat alles is door de provincie met één veeg terzijde geschoven. Scherpenzeel is verontwaardigd over de vooringenomenheid waarmee de provincie herindeling af wil dwingen.

  Lees verder

 • Update 7 februari 2020 Toekomstvisie

  Het college van B&W van Scherpenzeel heeft donderdag 6 februari van de provincie Gelderland te horen gekregen dat zij de gelegenheid krijgt om de keuze van de raad voor een zelfstandige toekomst uit te werken (lees hier de brief). Het college had de provincie gevraagd om ruimte om de onderbouwing hiervan te kunnen verwerken in de Kadernota. ........ lees verder

 • Update 17 januari 2020 Toekomstvisie

 • December 2019: Raadsbesluit

 • November 2019: Toekomstvisie rapport + documenten

  Een perspectiefrijke toekomst voor Scherpenzeel, een ondernemend dorp in het groen met een betrokken gemeenschap in het hart van het land.Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad gesproken over het rapport ‘Zelfbewust Scherpenzeel’ dat het resultaat is van het verdiepingsonderzoek op de Toekomstvisie. .........Lees verder + documenten

 • Update 5 november 2019 Toekomstvisie

  Inmiddels hebben we het onderzoek naar de gevolgen van ‘Zelfstandig Scherpenzeel’ en ‘Herindeling met de gemeente Barneveld’ afgerond. Op 9 december gaat de gemeenteraad een voorkeur voor een scenario uitspreken. Voor die tijd wil de raad van u (inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen) horen wat u hiervan vindt!............ Lees verder+ documenten

 • Oktober / november 2019: Analyse Stuurgroep Raad / College

 • Update 18 juli 2019 - Stuurgroep aan zet na overleg CdK

  Eind juni vergaderde de raad over het rapport Zelfbewust Scherpenzeel. Daarbij besloot de raad om de vervolganalyse zelf ter hand te nemen. Dit hebben de fractievoorzitters begin juli besproken met de Commissaris van de Koning............. Lees verder

 • Zomer 2019: Rapport Seinstra van de Laar

 • Update 17 juni 2019 - Verdiepingsonderzoek Toekomstvisie 2030

  Op 15 januari 2019 is de toekomstvisie 2030 vastgesteld. In de toekomstvisie staat wat we met elkaar belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente Scherpenzeel. Er staat nog niet in hoe de visie tot uitvoering kan komen. Daarom is er een verdiepingsonderzoek gestart. Omdat dit een belangrijk onderzoek is, nemen we u graag mee in de voortgang...........Lees verder

 • Januari 2019: Toekomstvisie 2030

 • Video's oktober 2018 Toekomstvisie 2030