Update 9 februari 2021 - Ter inzagelegging Herindelingsontwerp en start zienswijzeprocedure

Ter inzagelegging herindelingsontwerp Scherpenzeel en Barneveld

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft op 26 januari 2021 het herindelingsontwerp voor de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld vastgesteld. Het ontwerp ligt vanaf 9 februari 2021 tot en met 6 april 2021 ter inzage. Iedereen die dat wil kan gedurende deze periode een zienswijze (reactie) indienen op het herindelingsontwerp.

Wat is een herindelingsontwerp?

Het herindelingsontwerp beschrijft de fusieplannen zoals Gedeputeerde Staten die heeft uitgewerkt. In dit ontwerp staat bijvoorbeeld de huidige situatie van beide gemeenten beschreven, de argumentatie (onderbouwing) voor een fusie en een beschrijving op hoofdlijnen van hoe de eventuele nieuwe gemeente eruit zou kunnen zien. Dit herindelingsontwerp is een stap ............. lees verder

in het traject waarin uiteindelijk zal worden besloten of de gemeente definitief zelfstandigheid blijft of wordt heringedeeld (en zo ja hoe). Het betekent dus niet dat deze plannen sowieso uitgevoerd gaan worden. Dit hangt af van de reacties die er vanuit de gemeentebesturen en inwoners binnenkomen en van de besluiten die in de vervolgprocedure worden genomen.  

Terinzagelegging

Het herindelingsontwerp van Gedeputeerde Staten voor de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld ligt vanaf 9 februari 2021 tot en met 6 april 2021 ter inzage. Het herindelingsontwerp (en bijbehorende bijlagen) is digitaal te raadplegen onderaan dit bericht (of via documenten) en via de website van de provincie: www.kijkopscherpenzeel.nl

U kunt het document (en bijbehorende bijlagen, zoals de herindelingsscan en de publiekssamenvatting) ook inzien op het gemeentehuis:

 • Gemeente Scherpenzeel, Stationsweg 389a, Scherpenzeel

In verband met Covid-19 is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend voor publiek. Voor het inzien van het herindelingsontwerp dient u daarom vooraf een afspraak te maken via het secretariaat: (033) 277 23 24.

Zienswijze indienen

Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het herindelingsontwerp. In de zienswijze geeft u aan wat u vindt van het herindelingsontwerp en waarom. U stuurt uw zienswijze naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:

 • Digitaal:
  U kunt uw zienswijze digitaal versturen per e-mail via post@gelderland.nl met als onderwerp: zienswijze herindelingsontwerp Barneveld – Scherpenzeel en zaaknummer 2021 – 000982.
   
 • Schriftelijk:
  Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van: zienswijze herindelingsontwerp Barneveld–Scherpenzeel en zaaknummer 2021-000982.
   
 • Mondeling:
  Voor een mondelinge zienswijze kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak maken via het klantcontactcentrum van de provincie Gelderland via 026 – 359 99 99.

Vervolg

In de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) staat welke stappen er doorlopen moeten worden bij een gemeentelijke herindeling. De reactienota (een document waarin alle reacties die zijn binnengekomen worden gebundeld) maakt onderdeel uit van het herindelingsadvies, het vervolg op het herindelingsontwerp. Dit concept-herindelingsadvies leggen Gedeputeerde Staten ter vaststelling voor aan Provinciale Staten (zoals de gemeenteraad in een gemeente) van de provincie Gelderland, naar verwachting begin juli 2021.

Uiteindelijk bepaalt Provinciale Staten (het hoogste orgaan van de provincie, zoals in een gemeente de gemeenteraad) of dit ook het advies is dat de provincie Gelderland aan de minister van Binnenlandse Zaken gaat uitbrengen. Provinciale Staten kan een ander standpunt innemen dan het college van GS. Op basis van zo’n eventueel advies moet de minister beslissen of hij/zij een wetsvoorstel voor herindeling naar de Tweede Kamer gaat sturen. Dan volgt nog het wetgevingsproces in Tweede en Eerste Kamer.

Vraag het de gemeente

Heeft u vragen aan het college of aan de burgemeester? U kunt deze stellen via de burgemeester door een e-mail te sturen aan vraagdeburgemeester@scherpenzeel.nl of via de (extra) wethouder spreekuren:

 • Maandag 15 februari vanaf 19.00;
 • Maandag 22 februari vanaf 19.00;
 • Maandag 8 maart vanaf 19.00;
 • Maandag 22 maart vanaf 19.00.

Door de maatregelen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen is het wethoudersspreekuur voorlopig digitaal. Wilt u gebruikmaken van dit spreekuur, dan meldt u zich aan via een e-mail naar bestuurssecretariaat@scherpenzeel.nl. U ontvangt dan een link waarmee u met de wethouders kunt beeldbellen.

Informatiebijeenkomsten van de provincie

De provincie organiseert een aantal openbare digitale bijeenkomsten om inwoners te informeren over het herindelingsontwerp. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk, dus zowel voor de inwoners van Scherpenzeel als voor de inwoners van de gemeente Barneveld.

Presentatie

Op 2 en 4 maart a.s. is er een digitale presentatie over de inhoud van het herindelingsontwerp. U kunt die avonden kijken, luisteren en vragen stellen in de chat. Tijdens de bijeenkomsten zijn commissaris van de Koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink aanwezig. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een uur.

Groepsgesprekken

In groepsgesprekken kunt u met maximaal 15 personen, na een korte inleiding, in gesprek met medewerkers van de provincie over de inhoud van het herindelingsontwerp. De data voor de groepsgesprekken zijn:

 • Maandag 8 maart 16.00 – 17.00 uur en van 19.30 – 20.30 uur
 • Dinsdag 9 maart 16.00 – 17.00 uur en van 19.30 – 20.30 uur
 • Donderdag 11 maart 19.30 – 20.30 uur.

Aanmelden

U kunt zich voor de bijeenkomsten aanmelden via kijkopscherpenzeel@gelderland.nl. Kort van tevoren ontvangt u een link naar de digitale bijeenkomst(en) waarvoor u zich heeft aangemeld vanuit de provincie.

Documenten:

Herindelingsontwerp

Publiekssamenvatting

Bijlagenboek