Update 3 september 2020 - Stand van zaken

Tijdens het zomerreces hebben ontwikkelingen rondom de Toekomstvisie niet stilgestaan. U leest in deze update meer over de huidige stand van zaken.

Stand van zaken heden: 

- Op 10 september is een gesprek tussen het college van B&W van gemeente Scherpenzeel en Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland gepland.  Het college hoopt hier vruchtbare grond te vinden voor de door ons voorgestelde constructieve dialoog. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij ons (onafhankelijk van de reeds gestarte bezwaarprocedure en eventuele daarop volgende beroepsprocedures) direct na 10 september beraden op onze rolneming inzake een Open Overleg zoals de provincie dit voor zich ziet.

- Inmiddels is ambtelijk gestart met voorbereiding van het bezwaartraject (o.a. hoorzitting 6 oktober a.s.) en moet vooruit worden gekeken naar een mogelijk vervolgtraject (dwz beroepsprocedures). 

- De ingezette (zelfstandige) koers van gemeente Scherpenzeel vraagt om concrete vervolgstappen ten aanzien van de twee resterende bestuurskrachtopgaven, namelijk verbinding in het politiek-bestuurlijk samenspel en uitwerking van de regionale samenwerking. In samenspraak met en met input van onze gemeenteraad hopen we hier vorm aan te geven. 

De gehele raadsmemo en bijgehorende brieven en documenten is hier te lezen.