Update 21 april 2021 - Zienswijze Scherpenzeel op herindelingsontwerp vastgesteld

Op 21 april heeft de gemeenteraad van Scherpenzeel de zienswijze van de gemeente Scherpenzeel op het herindelingsontwerp Barneveld-Scherpenzeel van de provincie Gelderland vastgesteld. .........Lees verder

In de 46 pagina’s tellende zienswijze zet de gemeente Scherpenzeel de ambities en opgaven voor Scherpenzeel uiteen, en de keuzes die daarin zijn gemaakt door de inwoners en de gemeenteraad. Ook wordt beargumenteerd dat de noodzaak voor een gedwongen herindeling ontbreekt. Zolang er geen evident bestuurskrachtprobleem is, waarvoor gemeenten geen oplossing kunnen vinden, zijn gemeenten immers autonoom en vrij om hun eigen keuzes te maken.

Vervolgens wordt ingegaan op het herindelingsontwerp van GS. Alhoewel het voorstel een aantal positieve elementen bevat, waarvoor zeker waardering is, is Scherpenzeel van mening dat het onvoldoende garanties bevat op het punt van zeggenschap, instandhouding van voorzieningen, financiën en maatwerk dienstverlening. Daarbij komt dat de zelfstandige koers naar mening van de gemeente Scherpenzeel de beste manier is om de ambities en opgaven van Scherpenzeel te realiseren. Scherpenzeel kiest daarom het beste van twee werelden: samenwerken als dat effectiever is, maar zelfstandig blijven, om het verschil te kunnen maken voor de eigen inwoners, bedrijven en instellingen.

Aansluitend wordt betoogd dat het proces niet voldeed aan de kwaliteitscriteria van de Minister en van het Beleidskader Herindeling. Scherpenzeel vindt bovendien dat een andere uitkomst zeer goed denkbaar was geweest, maar ervaart dat de gemeente door de provinciale regieneming gehinderd is in het werken aan de eigen opgaven.

Scherpenzeel constateert dat draagvlak voor herindeling ontbreekt, en roept PS, de minister en de Tweede en Eerste Kamer op om, in plaats van ‘opschalen zonder dringende reden of draagvlak’, te kiezen voor kernwaarden als behoorlijk bestuur, dienstbaar leiderschap en democratische legitimiteit. En dus voor de ruimte om als zelfstandige gemeente de eigen toekomst vorm te geven. 

De zienswijze is daarmee in lijn met de uitkomst van de inwonerpeiling van 17 maart jl., waarbij 82% van de inwoners van Scherpenzeel voor een zelfstandige toekomst koos, wijst Scherpenzeel het herindelingsontwerp van de hand.

De zienswijze is met een meerderheid (fracties GemeenteBelangen Scherpenzeel en SGP) door de gemeenteraad aangenomen. Een minderheid in de raad (fracties CDA, CU en Pro Scherpenzeel) geeft de voorkeur aan herindeling met Barneveld. Uiteindelijk beslist het Rijk hierover.

Motie in-het-geval-dat

Naast de zienswijze heeft de raad een motie aangenomen, met diezelfde 8-5 meerderheid (GBS en SGP voor, CDA, CU en Pro tegen), voor het geval de provincie het voorstel voor herindeling door wil zetten aan de Minister. De fracties van Gemeentebelangen en SGP zijn van mening er meer garanties moeten komen voor de toekomst van Scherpenzeel binnen de nieuwe gemeente. Een lichte herindeling wordt afgewezen, de zeggenschap van Scherpenzeel binnen het kernenbeleid moet geborgd worden, de voorzieningen en maatwerk-dienstverlening moeten in stand worden gehouden en beide gemeenten moeten in financiële zin ‘schoon door de poort’. Het College van Scherpenzeel wordt opgeroepen zich hier zowel in de zienswijzeprocedure, als in het daarop volgende traject, voor in te spannen. De fracties van CDA, CU en Pro zijn van mening dat deze motie overbodig is omdat dit al afdoende is verwoord in het herindelingsontwerp.