Update 12 januari 2021 - Reactie college op besluit tot gedwongen herindeling GS

Geen kern heeft zoveel zelfbeschikkingsrecht als een zelfstandig dorp

Vandaag heeft Gedeputeerde Staten (GS) besloten in te zetten op een gedwongen herindeling. Het college is zeer verontwaardigd over het genomen besluit. ‘Wij hadden oprecht gehoopt dat GS door de gesprekken van de laatste tijd en door de kritische rapporten tot een ander inzicht was gekomen. Wij hebben steeds commitment gegeven voor een duurzaam, gelijkwaardig partnerschap, en hebben de investeringen gedaan die nodig waren voor een toekomstbestendige gemeente. Ondanks alle inspanningen van Scherpenzeel het afgelopen jaar, is er blijkbaar niets veranderd. De vooringenomen koers van GS is nu werkelijkheid geworden. Het college zal zich nu tot PS en tot de minister wenden...................Lees verder

Polarisatie

In de afgelopen periode hebben zowel Barneveld als Scherpenzeel aangegeven open te staan voor samenwerking. Het college betreurt het dat de provincie dit niet heeft gesteund en gestimuleerd, maar eerder heeft verstoord. ‘Dit proces heeft al genoeg kapot gemaakt. Liever hadden we nu de verbinding gezocht, en de samenwerking met Barneveld in een ontspannen situatie. Van polarisatie wordt niemand beter. We worden opnieuw in het defensief gedwongen. Dat had zeker niet onze voorkeur, maar dit besluit laat ons geen keuze.’

Garanties

De noodzaak voor herindeling is niet aangetoond, er is geen duidelijke onderbouwing, en wij vinden de variantenanalyse ontoereikend. Bovendien wordt er niets gedaan met de kritische rapporten. Ook hebben we nog altijd geen garanties voor de Scherpenzeelse voorzieningen, ook niet in financiële zin.  

Een zelfstandig dorp heeft de meeste zelfbeschikking

De ‘variant 3 plus’ zoals door de provincie benoemd, biedt eveneens geen enkele garantie. Juist nu heeft Scherpenzeel als dorp de meeste zeggenschap die je kunt krijgen: zelfstandigheid. In zo’n plus variant zien wij geen toegevoegde waarde voor Scherpenzeel. ‘Zelfstandigheid is geen doel op zich maar de beste manier om de ambities van Scherpenzeel te bereiken: regie over ons voorzieningenniveau en de dienstverlening in Scherpenzeel, en een bestuur dat dicht bij de inwoners staat.’ aldus het college.

Zienswijzen

Scherpenzeel blijft dus van mening dat herindeling een slechte oplossing is voor een niet-bestaand probleem.

Scherpenzeel richt zich nu dan ook op de zienswijzenprocedure, die overigens ook voor inwoners open staat. ‘We denken, gezien alle analyses, en de  rapporten tot op heden, dat we goede argumenten hebben, die hout snijden in het licht van de landelijke richtlijnen (het Beleidskader Herindeling). Daarbij komt dat de rapporten van Elzinga en Frissen stellen dat GS vooringenomen is geweest, en dat dit proces gestopt had moeten worden.’

Tot nu toe zijn de Scherpenzeelse bezwaren nog niet inhoudelijk behandeld. ‘Dat wordt nu hoog tijd. We zullen de ruimte die de zienswijzenprocedure biedt benutten, en naast PS ook de minister vragen om de regie naar zich toe te trekken.’

Vervolg

Op korte termijn zal Scherpenzeel haar inwoners informeren over de voorstellen van de provincie. Het Herindelingsontwerp, dat GS eind deze maand zal presenteren, wordt ter inzage gelegd, en eenieder krijgt de kans om zienswijzen in te dienen bij GS.

Het college zal een voorstel voor eigen zienswijzen aan de gemeenteraad aanbieden. Na afronding van de zienswijzenprocedure buigt Provinciale Staten (PS) zich over het Herindelingsadvies.

Als PS het standpunt van GS overneemt is vervolgens de minister aan zet. Zij wint advies in bij de Raad van State en besluit, aan de hand van het Beleidskader Herindeling, of zij wel of geen wetsvoorstel indient. De Tweede en Eerste Kamer zullen uiteindelijk over dit wetsvoorstel beslissen