Toekomstvisie Scherpenzeel

 • Update 12 januari 2021 - Reactie college op besluit tot gedwongen herindeling GS

  Geen kern heeft zoveel zelfbeschikkingsrecht als een zelfstandig dorp

  Vandaag heeft Gedeputeerde Staten (GS) besloten in te zetten op een gedwongen herindeling. Het college is zeer verontwaardigd over het genomen besluit. ‘Wij hadden oprecht gehoopt dat GS door de gesprekken van de laatste tijd en door de kritische rapporten tot een ander inzicht was gekomen. Wij hebben steeds commitment gegeven voor een duurzaam, gelijkwaardig partnerschap, en hebben de investeringen gedaan die nodig waren voor een toekomstbestendige gemeente. Ondanks alle inspanningen van Scherpenzeel het afgelopen jaar, is er blijkbaar niets veranderd. De vooringenomen koers van GS is nu werkelijkheid geworden. Het college zal zich nu tot PS en tot de minister wenden.

  Polarisatie

  In de afgelopen periode hebben zowel Barneveld als Scherpenzeel aangegeven open te staan voor samenwerking. Het college betreurt het dat de provincie dit niet heeft gesteund en gestimuleerd, maar eerder heeft verstoord. ‘Dit proces heeft al genoeg kapot gemaakt. Liever hadden we nu de verbinding gezocht, en de samenwerking met Barneveld in een ontspannen situatie. Van polarisatie wordt niemand beter. We worden opnieuw in het defensief gedwongen. Dat had zeker niet onze voorkeur, maar dit besluit laat ons geen keuze.’

  Garanties

  De noodzaak voor herindeling is niet aangetoond, er is geen duidelijke onderbouwing, en wij vinden de variantenanalyse ontoereikend. Bovendien wordt er niets gedaan met de kritische rapporten. Ook hebben we nog altijd geen garanties voor de Scherpenzeelse voorzieningen, ook niet in financiële zin.  

  Een zelfstandig dorp heeft de meeste zelfbeschikking

  De ‘variant 3 plus’ zoals door de provincie benoemd, biedt eveneens geen enkele garantie. Juist nu heeft Scherpenzeel als dorp de meeste zeggenschap die je kunt krijgen: zelfstandigheid. In zo’n plus variant zien wij geen toegevoegde waarde voor Scherpenzeel. ‘Zelfstandigheid is geen doel op zich maar de beste manier om de ambities van Scherpenzeel te bereiken: regie over ons voorzieningenniveau en de dienstverlening in Scherpenzeel, en een bestuur dat dicht bij de inwoners staat.’ aldus het college.

  Zienswijzen

  Scherpenzeel blijft dus van mening dat herindeling een slechte oplossing is voor een niet-bestaand probleem.

  Scherpenzeel richt zich nu dan ook op de zienswijzenprocedure, die overigens ook voor inwoners open staat. ‘We denken, gezien alle analyses, en de  rapporten tot op heden, dat we goede argumenten hebben, die hout snijden in het licht van de landelijke richtlijnen (het Beleidskader Herindeling). Daarbij komt dat de rapporten van Elzinga en Frissen stellen dat GS vooringenomen is geweest, en dat dit proces gestopt had moeten worden.’

  Tot nu toe zijn de Scherpenzeelse bezwaren nog niet inhoudelijk behandeld. ‘Dat wordt nu hoog tijd. We zullen de ruimte die de zienswijzenprocedure biedt benutten, en naast PS ook de minister vragen om de regie naar zich toe te trekken.’

  Vervolg

  Op korte termijn zal Scherpenzeel haar inwoners informeren over de voorstellen van de provincie. Het Herindelingsontwerp, dat GS eind deze maand zal presenteren, wordt ter inzage gelegd, en eenieder krijgt de kans om zienswijzen in te dienen bij GS.

  Het college zal een voorstel voor eigen zienswijzen aan de gemeenteraad aanbieden. Na afronding van de zienswijzenprocedure buigt Provinciale Staten (PS) zich over het Herindelingsadvies.

  Als PS het standpunt van GS overneemt is vervolgens de minister aan zet. Zij wint advies in bij de Raad van State en besluit, aan de hand van het Beleidskader Herindeling, of zij wel of geen wetsvoorstel indient. De Tweede en Eerste Kamer zullen uiteindelijk over dit wetsvoorstel beslissen

 • Update 27 november 2020 - memo advies Elzinga

  Zoals beschreven in raadsmemo 2020-98 heeft het college onderzocht welke opties openstaan met betrekking op het ‘Open Overleg’ in het kader van de door GS gestarte artikel 8 wet arhi procedure. In dat kader hebben wij o.a. advies ingewonnen van prof. mr. dr. D.J. Elzinga.

  Advies prof. Elzinga

  Prof. Elzinga constateert dat er inderdaad geen juridische weg is om naleving van het Beleidskader af te dwingen, en geeft de volgende adviezen:

  1. De gemeente Scherpenzeel zal dan ook bij Provinciale Staten, bij de Staten Generaal, bij de Raad van State en bij de minister moeten aankloppen om aandacht te vragen voor de omstreden en contra legem (onrechtmatige) werkwijze van GS van Gelderland.
  2. Het zou van wijsheid getuigen indien GS van Gelderland de periode van ‘open overleg’ verlengen met 6 maanden – al dan niet op aandrang van de minister van BZK – zodat een herstart kan worden gemaakt en de vraag naar de bestuurskracht van de gemeente Scherpenzeel onder ogen kan worden gezien langs de lijnen, zoals die worden geschetst in het Beleidskader-2018.

  Het volledige advies van prof. Elzinga treft u bijgaand aan.

 • Update 13-11-2020 - Raadsmemo reactie B&W besluit op bezwaar GS

  Het college van B&W heeft de raad door middel van een raadsmemo geinformeerd over het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) op het bezwaar van de gemeente Scherpenzeel.

 • 2020-11-05 Open brief aan Barneveld

  Aan de inwoners en het gemeentebestuur van Barneveld

  Beste Barnevelders,

  Als buren willen we er niet alleen voor elkaar zijn als de nood het hoogst is (zoals bij onze samenwerking in de Corona-pandemie) maar zijn we ook uit op een goede lange termijn-relatie als buren, en binnen onze ‘buurt’, de regio. Dat begint bij op feiten gebaseerde uitlatingen, en bij een onbevooroordeelde, frisse blik, en bij een open dialoog waarin meningen kunnen worden gewisseld op basis van openheid en respect. Van ons naar u, en andersom. In deze open brief willen we u daarom informeren over de feitelijke achtergronden en onze intenties. We hopen dat dit bijdraagt aan wederzijds begrip, en aan het bouwen aan onze toekomstige relatie.

  Misvattingen

  Over Scherpenzeel wordt nogal wat beweerd. .....Lees verder voor de hele brief

 • Update 6 oktober 2020 - Brief aan alle inwoners

  Wethouder Izaäk van Ekeren was vandaag (dinsdag 6 oktober), namens het college, op het provinciehuis in Arnhem. Hij bracht daar een bezoek aan de Commissie voor de Rechtsbescherming, om het ingediende bezwaar tegen het besluit van de provincie toe te lichten. Hij heeft daar het bezwaar van het college tegen het opstarten van de ARHI-procedure nog een keer uitvoerig toegelicht.

  Het college begrijpt dat veel inwoners het 'gedoe' inmiddels behoorlijk zat zijn. Daarom vindt het college het belangrijk om u bij te praten over waarom ze doen wat ze doen en waarom zij zo strijdbaar blijven. Het is een ingewikkelde zaak en teveel om nu allemaal in een kort bericht te delen. Daarom heeft het college een brief geschreven aan alle inwoners. 

 • Update 3 september 2020 - Stand van zaken

  Tijdens het zomerreces hebben ontwikkelingen rondom de Toekomstvisie niet stilgestaan. U leest in deze update meer over de huidige stand van zaken.

 • Update 16 juli 2020 - College vraagt om vernietiging besluit start herindelingsprocedure

  Op 16 juli heeft het College van B&W aan de Minister van Binnenlandse Zaken gevraagd of zij het besluit van de provincie om een herindelingsprocedure te starten voor ‘schorsing en vernietiging’ wil voordragen bij de Kroon. Binnen de nieuwe herindelingsregels (het Beleidskader arhi) moet namelijk voor de start van een herindelingsprocedure worden aangetoond dat er een duidelijke noodzaak is.