Ontwerp Omgevingsvisie Scherpenzeel ligt ter inzage

De Ontwerp Milieu-impactbeoordeling liggen van 26 mei t/m 6 juli 2021 ter inzage. Dat betekent dat iedereen er op kan reageren. Het is een belangrijke instrument voor Scherpenzeel in de vorm van een interactieve website. Op de website staat hoe we het toekomstig ruimtegebruik van onze gemeente voor ons zien en wat we daarin willen koesteren en versterken. De visie komt in plaats van de structuurvisie met de komst van de nieuwe Omgevingswet. Het is voor gemeenten één van de verplichte ‘kerninstrumenten’ uit deze wet.

Waar de visie over gaat

De Omgevingsvisie van onze gemeente geeft aan wat we met elkaar belangrijk vinden als het om de leefomgeving gaat: over alles wat we buiten zien, ervaren, horen en ruiken. Dit kan over gebouwen, wegen en water gaan, maar ook over voorzieningen, een groene omgeving en monumenten. In de omgevingsvisie is de gemeente geografisch verdeeld in vijf gebieden: noord, woongebieden, bedrijventerreinen, centrum en zuid. Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken, functie(s), uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden. Alle beleidsthema's die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, zoals wonen, natuur, mobiliteit, gezondheid en duurzaamheid komen in de Omgevingsvisie samen. De onderdelen van de leefomgeving waar we trots op zijn, willen we graag beschermen en verbeteren. Dat noemen we ‘waarden’. Waarden zijn bijvoorbeeld: ons mooie landschap en onze cultuurhistorie. Maar we willen ook nieuwe doelen bereiken. Deze doelen zijn vertaald naar ‘ambities’. Ambities zijn bijvoorbeeld: een groene en gezonde toekomst en een ondernemend Scherpenzeel. Het geheel aan thema’s, waarden en ambities vormen de kaders van de Omgevingsvisie die we belangrijk vinden voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Binnen deze kaders nodigen we bewoners, organisaties en ondernemers uit om met plannen te komen die hierbij aansluiten.

Klik op de kaart om naar de website te gaan:

 

Nieuwe website Scherpenzeel omgevingswet

 

De visie maken we samen

De ontwerp Omgevingsvisie Scherpenzeel is tot stand gekomen na ruim een jaar van diverse gesprekken met en digitale input van bewoners, ondernemers, organisaties, verenigingen, (samenwerkings)partners, ambtenaren, bestuurders en raadsleden. In de ontwerp Omgevingsvisie zijn alle opbrengsten uit de participatie, de belangrijkste opgaven uit beleid en visies en de keuzes van de gemeenteraad samengebracht tot één Omgevingsvisie. Op basis van deze visie stuurt de gemeenteraad op de lange termijn. De Omgevingsvisie is bindend voor de gemeente: voor de gemeenteraad en ook voor het college van burgemeester en wethouders.

Milieuimpactbeoordeling Omgevingsvisie

De ambities en waarden in de ontwerp Omgevingsvisie komen voort uit diverse keuzes die zijn voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de keuzesessie op 1 maart 2021. Over deze keuzes is een milieuimpactbeoordeling uitgevoerd. Deze beoordeling geeft een beeld van de impact van een keuze op de fysieke leefomgeving vanuit een milieuoogpunt. De milieuimpactbeoordeling maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de Omgevingsvisie door de gemeenteraad later dit jaar. Net als de Omgevingsvisie ligt ook de milieuimpactbeoordeling tot en met 6 juli 2021 ter inzage en heeft iedereen de mogelijkheid hierop te reageren.

Iedereen kan reageren

De ontwerp Omgevingsvisie Scherpenzeel ligt, gezamenlijk met de milieuimpactbeoordeling, van 26 mei tot en met 6 juli 2021 ter inzage. Iedereen heeft in deze periode de kans om hierop te reageren. De ontwerp Omgevingsvisie heeft de vorm van een website en is alleen digitaal te lezen op: omgevingsvisie.scherpenzeel.nl.
De milieuimpactbeoordeling kunt u digitaal bekijken en ligt ook ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Wilt u deze op het gemeentehuis inzien, maak dan eerst een afspraak via het secretariaat door te bellen naar (033) 277 23 24.

We nodigen iedereen uit om de ontwerp Omgevingsvisie en de milieuimpactbeoordeling te lezen. Via de contactpagina op de Omgevingsvisie website kunt u een reactie indienen. U kunt ook een mail sturen naar omgevingsvisie@scherpenzeel.nl of een schriftelijke of mondelinge reactie indienen. Een schriftelijke reactie kunt u richten aan burgemeesters en wethouders van Scherpenzeel, postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met Wouter Algra (projectleider) of Lisanne Sluis (projectmedewerker) via telefoonnummer (033) 277 23 24.

Vervolg

Nadat de ter inzage periode op 6 juli 2021 is verstreken, worden alle ontvangen reacties beoordeeld  en vervolgens de conclusies daarvan verwerkt in de Omgevingsvisie. Hierna volgt de definitieve vaststelling van de Omgevingsvisie Scherpenzeel. Naar verwachting wordt de Omgevingsvisie, gezamenlijk met een samenvatting van de ontvangen reacties, in oktober 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.