Kindgebonden financiering peuteropvang en VVE

Home > Subsidies > Subsidie voor welke activiteit? > Kindgebonden financiering peuteropvang en VVE

Kindgebonden financiering peuteropvang en VVE

Vanaf 2019 zijn de peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Scherpenzeel geharmoniseerd. Dat betekent dat ook peuteropvang onder de Wet Kinderopvang valt en dat werkende ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Daarnaast betalen ouders – ongeacht of ze werken of niet - altijd naar draagkracht (de inkomensafhankelijke bijdrage). De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of voor kinderen die een aanvullend VVE-aanbod nodig hebben.

Deze subsidie wordt namens de ouders aangevraagd door de aanbieders van peuteropvang. Ouders vragen dus niet rechtstreeks bij de gemeente subsidie aan. Voor de uitvoering is de ‘Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en VVE Scherpenzeel 2019’ vastgesteld en kunt u deze raadplegen.

Aanbieders van peuteropvang moeten de aanvraag uiterlijk 13 weken voorafgaand aan het kalenderjaar indienen. Als bijlage wordt mede ingediend het invulformulier “Prognose subsidieaanvraag Peuteropvang en VVE 2019”. Dit invulformulier kan digitaal worden ingevuld en wordt meegezonden met de subsidieaanvraag.

Formulier