De gemeenteraad vergadert in Kulturhus de Breehoek. De vergadering is in beeld en geluid te volgen via de website, de publieke tribune is gesloten.

Op de agenda o.a.

 • Programmabegroting 2022-2025
  De commissie bespreekt de programmabegroting voor 2022 en de daarop volgende jaren. De begroting bepaalt waar de gemeente de komende jaren haar geld aan gaat uitgeven.
 • Omgevingsvisie
  In voorbereiding op de Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt, stelt de gemeente een lange termijn visie voor de fysieke leefomgeving op: de omgevingsvisie. Op basis van deze visie stuurt de gemeenteraad op de lange termijn ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
 • Herziening grondexploitaties (Begroting 2022)
  De gemeente is eigenaar van verschillende stukken grond in Scherpenzeel. De grond wordt beheerd door de gemeente en soms ook verkocht, bijvoorbeeld voor de bouw van nieuwe huizen. Tweemaal per jaar worden de grondexploitaties in Scherpenzeel herzien. De eerste keer is met het vaststellen van de jaarrekening en de tweede keer is met het vaststellen van de begroting.
 • Perifere Detailhandels Vestigingen
  De ontwikkelingen in de detailhandel volgen elkaar snel op. Het internet neemt een steeds groter aandeel van de detailhandel voor haar rekening. Daarnaast spelen andere ontwikkelingen zoals vergrijzing en meer aandacht voor duurzaamheid een rol. Met de actualisatie van het PDV-beleid wil de regio Foodvalley toetsen of er voldoende ingespeeld wordt op deze ontwikkelingen en eventuele aanpassingen voorstellen.
 • 2e financiële rapportage 2021
  De financiële rapportage beschrijft de uitgaven van de gemeente tot medio september 2021. De commissie bespreekt of de begroting van 2021 tussentijds gewijzigd dient te worden.

Vergadering volgen

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel www.scherpenzeel.nl Aanvang is 20.00 uur. de aangegeven tijden zijn indicatief.

Inspreken

Wilt u inspreken bij de raad? Dat kan over onderwerpen die niet op de agenda staan (hierover had u namelijk kunnen inspreken tijdens de opinieronde).
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, wordt u verzocht dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de griffie.
U kunt dit doen door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp/agendapunt waarover u het woord wilt voeren via e-mail door te geven aan griffie@scherpenzeel.nl.

Informatie over het spreekrecht vindt u op de website. Heeft u daarnaast nog vragen bel dan met de griffier, mevrouw Van Ginkel-Schuur, telefonisch bereikbaar via (06) 22 15 23 51.