De gemeenteraad vergadert op donderdag 14 oktober in Kulturhus de Breehoek. De vergadering is in beeld en geluid te volgen via de website, de publieke tribune is gesloten.

Op de agenda o.a.

  • Verordening muziekonderwijs

Het college wil het muziekbeleid vernieuwen en vraagt de gemeenteraad om goedkeuring. De nieuwe aanpak moet volgens het college zorgen voor muziekeducatie die aansluit op de behoefte van de scholen, verenigingen en de Scherpenzeelse jeugd, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

  • Elektrisch rijden laadvisie

Om te zorgen dat er tijdig voldoende laadpunten zijn, is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld, een bijlage van het nationale Klimaatakkoord. Een van de afspraken is dat gemeenten zorgen voor een integrale laadvisie en plaatsingsbeleid. De gemeenteraad bespreekt deze laadvisie om te komen tot de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar en veilig netwerk van laadinfrastructuur voor alle elektrische voertuigen.

  • Toekomstbestendig wonen lening

Gemeenten staan voor een aantal uitdagingen, waarbij woningeigenaren gestimuleerd worden hun woning toekomstbestendig te maken. Voldoende financieringsmogelijkheden vormen vaak een randvoorwaarde voor inwoners om in actie te kunnen komen en zijn daarom belangrijk voor het draagvlak bij veel inwoners. De toekomstbestendig wonen lening wordt besproken om in deze vraag te voorzien.

  • Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool Arnhem Nijmegen Foodvalley 2040

De Verstedelijkingsstrategie Groene Metropool is een vrijwillige samenwerking tussen alle lokale besturen in de regio Arnhem-Nijmegen en Foodvalley. De strategie formuleert gezamenlijke voorwaarden voor een haalbare en aantrekkelijke invulling van de verwachte noodzakelijk woningbouw van 100.000 woningen tot 2040 in Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze strategie vast te stellen.

Vergadering volgen

De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel www.scherpenzeel.nl. Aanvang is 20.00 uur. De aangegeven tijden zijn indicatief.

Inspreken

Wilt u inspreken bij de raad? Dat kan over onderwerpen die niet op de agenda staan (hierover had u namelijk kunnen inspreken tijdens de opinieronde).

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, wordt u verzocht dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de griffie.

U kunt dit doen door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp/agendapunt waarover u het woord wilt voeren via e-mail door te geven aan griffie@scherpenzeel.nl.

Informatie over het spreekrecht vindt u op de website. Heeft u daarnaast nog vragen bel dan met de griffier, mevrouw Van Ginkel-Schuur, telefonisch bereikbaar via 06-22 15 23 51.