2 personen zijn door gemeente Scherpenzeel uitgeschreven uit het BRP.

Hieronder genoemde perso(o)n(en) hebben wij uitgeschreven uit de BRP.

De wetten die hiervoor gelden zijn

  • artikel 2.22 Wet BRP
  • artikel 2.43 Wet BRP
  • artikel 3.41 lid 2 van Algemene Wet Bestuursrecht

Gevolgen

De gevolgen hiervoor zijn dat u geen documenten of uittreksels kunt aanvragen. Ook de toeslagen waar u recht op heeft, krijgt u niet meer. Dit heeft ook gevolgen voor uw AOW.

Bestuurlijke boete

Zodra u zich weer inschrijft in de BRP en uw adres bij ons bekend is, dan ontvangt u een apart besluit met de bestuurlijke boete.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Scherpenzeel hebben besloten om de hieronder genoemde perso(o)n(en) uit te schrijven uit de BRP. De datum van de brief van het voornemen om uit te schrijven is gelijk aan de datum van uitschrijving uit de BRP.

  • E.W. Domagała, geboortedatum 11-12-1975
  • M.R. Michalczuk, geboortedatum 16-01-2008

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na publicatie van dit besluit bezwaar maken. U kunt uw bezwaar sturen naar Het College van B&W, Postbus 100, 3925 ZJ  Scherpenzeel.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • Uw naam en adresgegevens
  • De datum waarop u het bezwaar indient
  • Een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent
  • De reden van het bezwaar
  • Uw handtekening en een kopie van uw identiteitsbewijs of rijbewijs

Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord.

Het besluit wordt niet teruggedraaid met het indienen van dit bezwaar. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen en deze vraagt u aan bij De Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan, wanneer ook een bezwaarschrift is ingediend. U stuurt verplicht een kopie van het besluit van de gemeente mee. U kunt deze aanvraag ook digitaal indienen: https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link) met uw DigiD.