versie 16 november 2021

Burgemeester

 • Openbare orde en veiligheid  
 • Algemene plaatselijke Verordening (waaronder vergunningverlening evenementen)
 • Toezicht en Handhaving 
 • Coördinatie Wijkplatforms
 • Kabinetszaken
 • Communicatie en voorlichting
 • Commissie bezwaarschriften
 • Algemeen Juridische Zaken
 • Verkiezingen
 • Bestuurlijke organisatie en vormgeven netwerkorganisatie
 • Regionale en externe betrekkingen
 • Algemeen Bestuur Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden
 • Netwerkgemeente/participatie

Wethouder Van Dijk  (1e loco burgemeester)

 • Sociaal domein (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, jeugdzorg en participatiewet)
 • Participatie/inclusieve samenleving
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs en educatie in brede zin
 • Duurzaamheid ( waaronder regionale energiestrategie)
 • Natuur en Milieu
 • Afvalinzameling en riolering
 • Openbaar groen, wegen, bruggen en, speelvoorzieningen  
 • Begraafplaatsen: beleid en uitvoering
 • Woningbouwambities en woningtoewijzing
 • Project Centrumvisie
 • Wijkplatform Scherpenzeel-Oost

Wethouder Van Deelen (2e  loco burgemeester)

 • Economie, (revitalisering) bedrijventerreinen en bedrijfscontacten
 • Dienstverlening
 • Informatisering en automatisering
 • Bedrijfsvoering inclusief intergemeentelijke samenwerking
 • Verkeer-, Vervoer- en parkeerbeleid
 • Recreatie en toerisme inclusief kinderboerderij
 • Openbare Bibliotheek
 • Cultuur w.o muziekschool
 • Gemeentelijk vastgoed inclusief binnensportaccommodaties
 • Algemeen Bestuur Regio Foodvalley
 • Wijkplatform Scherpenzeel-West
 • Project Verbouwing de Breehoek inclusief gemeentelijke huisvesting
 • Project Zwarte Land II
 • Regio Food Valley (Poho EZ, W en V)
 • Sportbeleid
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Markt en standplaatsen(beleid)

Wethouder Van Ekeren (3e loco burgemeester)

 • Financiën en belastingen
 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunning verlening bouwen en wonen
 • Omgevingsvisie
 • Grondbeleid en grondzaken
 • Agrarische sector, volkstuinen, Platteland anders en landgoed Scherpenzeel
 • Monumenten en cultuurhistorie
 • Buitensportaccommodaties, sportpark de Bree,  zwembad ’t Willaer en scouting
 • Warmtevisie
 • Project Zuid
 • Regio Food Valley (poho RO, wonen en mobiliteit)
 • Algemeen bestuur ODDV en Regio de Vallei
 • Organisatie ontwikkeling en personeel