De parkeerplaats gelegen aan de Marktstraat (achter de Rabobank, t.h.v. nr. 46) is uitsluitend bestemd voor personenvoertuigen zoals momenteel aangegeven met een bijpassend verkeersbord.

Het is wettelijk verplicht verkeersbesluiten te nemen bij het nemen van bepaalde verkeersmaatregelen, waaronder het plaatsen van verkeerstekens op de openbare weg. Met het nemen van dit verkeersbesluit wordt de bebording geformaliseerd. Tegen dit besluit kan binnen zes weken (na bekendmaking) bezwaar worden ingediend. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan burgemeesters en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel.